Ny rapport från kvalitetsregistret för Myelom

Sidan publicerades 19 april 2018

Nu är årets rapport från nationella kvalitetsregistret för myelom publicerad. I rapporten presenteras data för patienter diagnostiserade t o m 31 december 2016.

Nationella kvalitetsregistret för myelom omfattar gruppen plasmacellsjukdomar, det vill säga symptomatiskt och asymptomatiskt myelom, isolerat skelettalt och extraskelettalt plasmocytom och plasmacellsleukemi. 

Registret har en hög täckningsgrad med 98 procent inrapporterade patienter (patienter med diagnos 2008–2016). Den höga täckningsgraden mot Cancerregistret talar för att registret fortsatt har hög acceptans bland hematologienheterna i landet och hög anslutningsgrad. Framförallt kan man se att Myelomregistret omfattar flera äldre patienter än i internationella register, vilket tyder på bra täckning även i denna populationen. 24 procent av patienterna i Myelomregistret är 80 år eller äldre.

Cecilie Hveding Blimark– I denna rapport ha vi har valt fokusera på överlevnad i myelom, och framförallt i symptomatiskt myelom. Vi beskriver faktorer som sammanfaller med förbättrad överlevnad och redovisar kvalitetsindikatorer med definierade mål. Syftet är att det ska ge oss mått på kvalitet och bidra till att öka jämlikheten i cancervården, säger nationella kvalitetsregistergruppens ordförande Cecilie Hveding Blimark.

Med ett register från 2008, kan man nu visa data på 1-, 3-, 5-, 7- och 9 års överlevnad. Uppgifterna visa positiva förbättringar i överlevnaden upp till 80 års ålder. 

– Fortfarande är ålder och ISS-stadium vid diagnos viktiga faktorer för överlevnad i myelom. En uppföljningsblankett som omfattar data från behandlingar efter första linjen är nu i testfas. Det kommer att ge oss värdefull information om tillgången till nya behandlingar är jämlik mellan regioner och åldrar och visa verkliga erfarenheter om effektivitet och säkerhet vid nya behandlingar, avslutar Cecilie Hveding Blimark.

Rapporten tas fram årligen av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. 

Ta del av nationell kvalitetsregisterrapport myelom