Alkoholens påverkan på cancerbehandling undersöks i ny rapport

Sidan publicerades 28 mars 2024

Alkoholkonsumtion är tydligt förknippat med ökad risk för cancerutveckling i flera olika organ. Drygt 4% av nya cancerfall globalt anses orsakas av alkoholkonsumtion och minskad alkoholkonsumtion är därför ett viktigt mål för primär prevention av cancer.

För att undersöka sambandet mellan alkohol och cancer har Antonis Valachis och medarbetare, på uppdrag av RCC i Samverkan, sammanställt en systematisk litteraturöversikt och metaanalys om alkoholkonsumtionens inverkan på hur cancerbehandling kan fungera och risken för biverkningar på grund av cancerbehandling.

Studien visar, med låg nuvarande evidens, en potentiellt negativ inverkan av alkoholkonsumtion på effekten av strålbehandling, i form av sämre sjukdomsfri överlevnad.

- För vissa typer av cancerbehandling, som strålbehandling, indikerar den begränsade evidensen att alkoholkonsumtion kan leda till sämre behandlingseffekt och ökad risk för återfall. Samtidigt understryker vår rapport behovet av mer forskning. Vi behöver mer kunskap för att bättre förstå alkoholens påverkan på olika typer av cancerbehandling, Säger Antonios Valachis.

Den nya rapporten hoppas kunna ge en djupare förståelse för komplexiteten mellan alkoholkonsumtion och cancerbehandling. Med de befintliga kunskapsluckorna understryker den vikten av fortsatt forskning för att fullständigt förstå hur alkohol påverkar patienter som genomgår cancerbehandling. I rapporten tar man även upp vad framtida studier i ämnet bör ta i beaktning för att kunna avslöja alkoholens inverkan i andra typer av cancerbehandling.

- Vi ser i rapporten att evidensen om alkoholkonsumtion och cancerbehandling, är begränsad och det saknas välgjorda studier i ämnet. Det verkar också finnas aspekter i sambandet mellan alkohol och cancer som ännu inte är helt studerade, till exempel hur alkohol kan påverka behandlingens effekt på cancercellerna eller risken för biverkningar.

Läs rapporten i sin helhet.