Ny utvärdering visar vägen för de nationella vårdprogrammen

Sidan publicerades 7 mars 2024

De nationella vårdprogrammen för cancer används mycket och är uppskattade, men det finns flera önskemål om utveckling. Det visar RCC:s utvärdering av vårdprogrammen. Utvärderingen ligger till grund för ett utvecklingsarbete som redan är igång.

Varje vardag går cirka 4 000 besökare in i Kunskapsbanken för att läsa nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, läkemedelsregimer eller stöddokument för cancer. De flesta läser vårdprogrammen på webben, men cirka 250 gånger om dagen laddar någon ner ett vårdprogram som pdf. Vilka är det som läser, och hittar de vad de söker? Det har RCC nu undersökt närmare genom en extern utvärdering av vårdprogrammen.

Enkäter och intervjuer ger grund för utvecklingsförslag

Utvärderingen baseras i huvudsak på två större enkätundersökningar och knappt 30 intervjuer med företrädare för professionen, kunskapsstyrningssystemet och patientföreningar.

Helena Brändström

Helena Brändström är biträdande cancersamordnare och nationell samordnare av de nationella vårdprogrammen. Hon är nöjd med resultaten.

– Utvärderingen ger en tydlig riktning i det fortsatta arbetet med vårdprogrammen. Den ger också ett kvitto på att allt det arbete som de nationella vårdprogramgrupperna lägger ner har gett väldigt fina resultat, säger Helena Brändström.

 

Enkelt och användbart, tycker de flesta

Utvärderingen visar att drygt 80 procent av de som svarat på enkäten tycker att det är lätt att hitta rätt vårdprogram, trots att det finns mer än 50 vårdprogram i Kunskapsbanken. Och 85 procent svarar att vårdprogrammen är användbara i arbetet.

– Vårdprogrammen fungerar som stöd för professionen, det är genomgående i utvärderingen. Vi har fått många utvecklingsförslag att jobba med, men också en tydlig signal om att vårdprogrammen i grunden redan fungerar bra, och att vi har flera tusen nöjda användare varje dag.. Vi ser också att vi har en stor andel patienter som läser våra vårdprogram, säger Helena Brändström.

Både tillägg och strykningar bland önskemålen

Samtidigt som många är nöjda anger 26 procent att de saknar något i vårdprogrammen.

– Flera av de som svarade på enkäten anger att de saknar information om strålbehandling. Vi kommer att be vår nationella arbetsgrupp för strålbehandling att se över vilka vårdprogram som behöver kompletteras säger Helena Brändström.

Andra utvecklingsområden som lyfts fram är ett bättre stöd för prioriteringar och stöd för kloka kliniska val, liksom anpassningar av vårdprogrammen för primärvården och andra särskilda målgrupper. Helena hoppas att en del av utvecklingen ska kunna lösas med tekniska verktyg.

– Vi har börjat testa om vi med hjälp av AI kan skriva texter som arbetsgrupperna sen får granska. Vi ska börja med Min vårdplan och ta med oss lärdomar därifrån in i arbetet med att målgruppsanpassa vårdprogrammen, säger Helena Brändström.

Vårdprogrammen har kompletterats med nytt innehåll under många år, och utvärderingen visar att många efterlyser lite kortare texter.

– Vi vet att många tycker att vårdprogrammen är för omfattande, samtidigt som själva innehållet är efterfrågat. Ett försök att lösa det blir att lyfta ut texter som är gemensamma i många vårdprogram och lägga dem i separata dokument eller liknande, säger Helena Brändström.

Tydligare rutiner för införande efterfrågas

Bidrar vårdprogrammen till jämlik vård? Utvärderingen visar att rutinerna för spridning, införande och uppföljning skiljer sig över landet.

– Våra processledare har en central roll för införandet av nya och uppdaterade vårdprogram. Vi jobbar just nu med att stärka processledarna genom utbildning och erfarenhetsutbyte , för att säkra införandet. Systemet för införande finns, men det behöver bli starkare och jämnare, säger Helena Brändström.

Utvärderingen lämnar flera förslag till utveckling. Några är redan på gång, enligt Helena Brändström. Andra är svårare att genomföra.

– Det finns ett stort behov av verktyg för gemensamma prioriteringar i vården. Det gäller inte bara cancer. Vi arbetar med frågan, liksom många andra. Vi kommer inte att kunna lösa frågan om horisontella prioriteringar genom vårdprogrammen, men vi kanske kan använda dem som verktyg för att komma ytterligare en liten bit på vägen mot en lösning, säger Helena Brändström. 

Rapport Utvärdering av nationella vårdprogram för cancer (pdf)