Nationell webbutbildning ska stötta i arbetet med strukturerad cancerrehabilitering

Sidan publicerades 13 mars 2024

För att stödja regionerna i att arbeta mer strukturerat med cancerrehabilitering, enligt det uppdaterade vårdprogrammet, lanserar RCC i samverkan en ny webbutbildning. Utbildningen vänder sig till personal inom specialistsjukvården som arbetar med patienter med cancer och är kostnadsfri.

— Cancerrehabilitering är ett prioriterat vårdområde. Det är bland annat tydligt i årets överenskommelse mellan SKR och regeringen som omfattar mer medel än tidigare år. En central del för att vidareutveckla cancervården är att skapa tydligare strukturer för arbetet med cancerrehabilitering, samt att regionerna implementerar och arbetar enligt det uppdaterade vårdprogrammet. Den nya webbutbildningen är en viktig stöttepelare i det fortsatta arbetet, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid SKR.

Webbutbildningen utgår från det uppdaterade vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Den finns tillgänglig för samtliga regioner och tydliggör vad ett strukturerat arbetssätt innebär samt dess betydelse för främjande av patientens rehabilitering. I materialet tydliggörs även hur aktiva överlämningar kring rehabilitering kan genomföras. Samt vilka verktyg och bedömningsunderlag som kan användas för att kartlägga patientens behov.

— Målet med webbutbildningen är att stärka kunskapen om hur man i sin yrkesroll inom specialistsjukvården kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdom och dess behandling. Förhoppningsvis bidrar utbildningen till ökad motivation och inspiration för att skapa och vidareutveckla strukturerade arbetssätt. Det, i sin tur, bidrar till en förbättrad cancerrehabilitering och ökad livskvalitet hos patienterna, såväl innan, under som efter avslutad cancerbehandling, säger Heléne Öberg, verksamhetsutvecklare RCC Syd samt ordförande för den Nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering.

— En fördel är att utbildningen är flexibel och kan delas upp på flera tillfällen. Utförda steg sparas vilket gör att man enkelt kan återgå till materialet när det passar. Dessutom finns både en individuell del och ett arbetsmaterial för hela teamet. Syftet med uppdelningen är att enklare hitta en gemensam struktur för cancerrehabilitering i hela verksamheten. Det kan också stärka samarbetet mellan berörda professioner genom att aktivt involvera och hänvisa till varandra, avslutar Heléne Öberg.

Arbeta struktuerat med cancerrehabilitering

Annat informationsmaterial om cancerrehabilitering