Framtidens IPÖ är diagnosoberoende – Ska bli ett verktyg för fler i cancervården

Sidan publicerades 18 mars 2024

Utveckling för att skapa en diagnosoberoende IPÖ-lösning har påbörjats under 2024. Målet är att bredda tillämpningen från dagens åtta diagnoser och att genom den nya lösningen kunna erbjuda IPÖs nyttor till alla cancerdiagnoser.

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett digitalt verktyg som möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om patientens cancersjukdom. Detta skapar en lättöverskådlig grafisk bild av patientens sjukdomshistoria och kan användas som ett komplement till patientens journal av vårdprofessionen vid exempelvis patientmöten eller vid multidisciplinära konferenser. IPÖ finns i dagsläget för åtta diagnosområden men tanken med det nya systemet är att det skall kunna användas för alla typer av cancer. Den nya versionen av IPÖ har fått arbetsnamnet ”IPÖ 2.0”.

Ska kunna erbjuda IPÖs nyttor till fler användare

Syftet med IPÖ 2.0 är att möjliggöra användning av IPÖ inom samtliga cancerdiagnoser till skillnad från att idag endast finnas för åtta cancerområden. Målet är att utveckla en generisk och gemensam IPÖ-lösning som olika diagnosområden sedan kan bygga vidare på och anpassa efter egna behov.

- Genom att skapa ett diagnosoberoende IPÖ-system vill vi kunna bredda värdeskapandet genom att erbjuda IPÖ:s nyttor till fler användare inom vårdprofessionen och till fler patientgrupper. Samtidigt är det centralt att alla diagnosområden, liksom idag, ska kunna anpassa innehållet i IPÖ 2.0 så att diagnosspecifika behov och önskemål tillgodoses, säger Per-Henrik Edqvist nationell samordnare för IPÖ.

Planen är att IPÖ 2.0 ska se ut och fungera som IPÖ gör idag även om användargränssnittet kommer att standardiseras och att platsen för var olika variabler visas kan förändras.

- Funktionaliteten och innehållet i dagens befintliga IPÖ:er har definierats och utvecklats av vårdprofessionen själva utifrån de behov man sett. Det har varit avgörande för framgången och resulterat i att IPÖ blivit ett värdefullt verktyg i cancervården. I det kommande arbetet med IPÖ 2.0 kommer vi att ”plocka russinen ur kakan” och utgå från de erfarenheter och upplägg som de föregående åtta IPÖ-diagnoserna har utvecklat.

Många fördelar med ett gemensamt IPÖ-system

Utvecklingen av IPÖ 2.0 ska möjliggöra användning av systemet för samtliga cancerdiagnoser samtidigt som det ska generera stordriftsfördelar, exempelvis i frågor om teknisk utveckling, implementering i vården eller systemintegrationer.

En tydlig fördel med att utveckla en diagnosoberoende IPÖ är att förenkla för framtida integrationer med såväl regionernas vårdinformationssystem som andra registerlösningar på INCA-plattformen. Ytterligare en fördel är att den tekniska utvecklingen av IPÖ 2.0 hålls samman vilket sparar resurser jämfört med att utveckla och förvalta flera olika IPÖ-lösningar.

- Det är inte praktiskt och ekonomiskt möjligt att långsiktigt driva enskilda IPÖ-diagnoser som separata system med egna behov av resurssättning och utveckling. Därför behöver vi nu ta klivet framåt och både framtidssäkra och bredda IPÖ-konceptet. Denna utveckling ligger även i linje med RCCs pågående arbete med diagnosövergripande och generiska registerlösningar.

Lansering under hösten 2025

Att etablera tekniska förutsättningar, sätta det strukturella ramverket och kravställa det gemensamma och generiska innehållet i IPÖ 2.0 kommer att vara de primära fokusområdena under 2024. I detta initiala arbete söker man bred samverkan med flera olika intressenter blant annat vårdprofessionen, regionföreträdare och vårdsystemsleverantörer.

Målet är att generera en första beta-version av IPÖ 2.0 i slutet av november 2024 för att ha en produkt mogen nog för lansering under hösten 2025. Därefter kommer fokus att ligga på implementering och införandesupport inom vården samtidigt som den tekniska utvecklingen och arbetet med efterfrågade diagnosanpassningar fortsätter parallellt.

Är du intresserad av att veta mer om IPÖ 2.0?
Läs hela informationsbrevet om IPÖ 2.0

Läs mer om IPÖ