Fler behandlas för urinblåsecancer inom utsatt tid i Helsingborg

Sidan publicerades 27 mars 2024

Urologimottagningen på Helsingborgs lasarett har lyckats korta tiden till utredning och behandling vid misstänkt cancer i urinblåsan. Tidigare fick omkring sju procent utredning och behandling inom den tid som är målbilden. Under det gångna året har man lyckats höja den andelen till närmare 80 procent.

– Det är människorna bakom siffrorna som är det viktiga. Det som driver oss är inte att uppnå en viss procent – utan att hjälpa fler patienter på bästa sätt, säger urologimottagningens enhetschef Helen Norén. 

Cancer i urinblåsan är en elakartad sjukdom som har en tendens att förvärras om den inte behandlas. Om cancern upptäcks tidigt går det dock ofta att bli av med den.  

urologen.jpg

Standardiserat vårdförlopp 

Vid misstänkt cancer i urinblåsan utreds man enligt ett standardiserat vårdförlopp (SVF). Syftet är att det ska gå så snabbt som möjligt att bli undersökt, utredd och behandlad. SVF kan enkelt beskrivas som en ideal resa genom vården, där ledtiden för varje steg utgår från vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv. 

Varje liten del spelar roll 

Ett av de första stegen i förbättringsarbetet var att kartlägga var i processen det ofta tog stopp. De flaskhalsar man själva kunde påverka hittade man lösningar på inom teamet. Då det upptäcktes flaskhalsar med koppling till andra delar av vården fann man lösningar tillsammans med berörda verksamheter. 

– Det är lätt att mötas i omtanken om patienten, men det kan vara svårt att se helheten och vad en fördröjning hos en annan verksamhet innebär för patienten. När helhetsbilden är förankrad hos alla involverade finner vi lösningar tillsammans, säger Marika Busk, SVF-koordinator. 

– Vi lyckades identifiera massor av små, ibland till synes banala saker, som sinkade förloppet och löste problemen tillsammans. Vi upptäckte till exempel att om vi lämnade in ett prov till patologen före klockan ett på fredagar vann vi ett helt dygn, jämfört med om vi lämnat in provet senare samma dag. Sammantaget har alla de små åtgärder som vidtagits gjort enorm skillnad för helheten. Samtidigt har vi vunnit mycket på ökad förståelse för våra olika verksamheters arbetssätt, säger Therese Andersson, SVF-koordinator. 

Tydliga mål  

Genom att bryta ner statistiken kring SVF-förloppet i korta perioder kunde chefer och medarbetare snabbt se om de åtgärder man vidtog hade önskad effekt.  

– Jag är otroligt stolt över mina medarbetares insatser och det vi lyckats uppnå tillsammans! De täta avstämningarna som visar utvecklingen har bidragit till ökad arbetsglädje. Det är roligt att jobba när man har konkreta och mätbara mål, säger Magnus Wagenius som är verksamhetschef för urologin. 

Välinformerade patienter 

Tidigare fick patienterna skriftliga kallelser. Numera får de i stället ett telefonsamtal inför det första besöket. Det har medfört att färre patienter avbokar sina tider.   

– Det kan finnas många skäl till att man som patient väljer att avboka sin tid. Kanske har man inte fullt ut förstått det läkaren berättat på vårdcentralen – ett cancerbesked väcker ofta oro och rädsla som gör att det kan bli svårt att ta till sig information. I samtalet informerar vi och har möjlighet att svara på frågor. På så sätt ger vi alla så bra förutsättningar som möjligt för att fatta välgrundade beslut kring sin hälsa, säger Marika Busk. 

Vinster även i andra SVF

Arbetssättet kring SVF blåscancer har spritt sig som goda ringar på vattnet inom urologiverksamheten. 

– Även om vi i huvudsak fokuserat på arbete för att korta ledtiderna just inom blåscancer har det nya arbetssättet spritt sig och haft positiva effekter även på övriga standardiserade vårdförlopp. Under året som gått har vi tagit oss från 13 procents måluppfyllnad till 45, säger Magnus Wagenius.  

Måluppfyllnad mäts som andel patienter som får utredning och behandling inom den tid som är målbilden i SVF. 

– Våra SVF-koordinatorer har lyckats bygga goda relationer med våra samarbetspartners. God kommunikation har bidragit till större medvetenhet och vilja att förbättra. Numera är det inte helt ovanligt att kollegor i andra verksamheter kontaktar oss med tankar om lösningar som kan bidra till att effektivisera förloppet ytterligare. Det är fantastiskt roligt, sådant gott samarbete gagnar våra patienter, säger Helen Norén. 

På bild: Helen Norén, Magnus Wagenius, Therese Andersson och Marita Busk  Foto: Hanna Folkemark Ellborg
Källa: Region Skånes intranät