Utveckling av barncancervården under 2023

Sidan publicerades 21 maj 2024

I en nyligen publicerad årsrapport presenterar den nationella arbetsgruppen för barncancer framsteg och insatser som gjorts under 2023 för att förbättra vårdkvaliteten för barn och unga.

Arbetsgruppen har tagit fram en ny handlingsplan för arbetet under 2023-2025. Handlingsplanen innehåller insatser för att förbättra långtidsuppföljningen efter barncancer och förbättra aktiva överlämningar från barn- till vuxenvården.

— Under förra året jobbade vi intensivt med att ta fram den nya handlingsplanen. Framför allt så kände vi ett stort behov av att involvera så många grupperingar som möjligt inom barnonkologin i arbetet så att allas tankar och önskemål fick komma fram, säger Karin Mellgren, som är ordförande för den nationella arbetsgruppen för barncancer tillsammans med Frans Nilsson.

För att bidra till och utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning som bedrivs vid landets uppföljningsmottagningar underlättar den nationell arbetsgruppen för professionen att träffas och utbyta erfarenheter.

— Det har skapats en väldigt fin struktur i Sverige för långtidsuppföljning av patienter som har genomgått barncancer. Det är en relativt ny struktur, så det är viktigt att personer som arbetar med de här frågorna får en chans att prata med varandra och skapa ett nationellt nätverk och utbyta erfarenheter, fortsätter Karin Mellgren.

En av barncancervårdens största utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen. Tillsammans med Regionala cancercentrum i samverkan, studierektorsgruppen inom sektionen för pediatrisk hematologi och onkologi och Barncancerfonden har den nationella arbetsgruppen kartlagt utbildningar som är riktade till professionen inom barncancervården.

— Vi vill ju se att det finns utbildningar som täcker hela det barnonkologiska området även när det utvecklas. Det som man behövde lära sig för 15 år sedan räcker inte idag. Så då måste vi följa med och ta fram nya utbildningar och satsa på kompetensutvecklingen, säger Frans Nilsson.

Under året påbörjades även ett arbete med en Min vårdplan för barncancerpatienter och ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering för barn och unga som nu under våren 2024 färdigställs och börjar användas i vården.

Utvecklat arbetsgruppens struktur och arbetssätt

Förutom arbetet kopplat till handlingsplanen har den nationella arbetsgruppen kompletterats med representanter från Sjuksköterskor inom barnonkologin, Regionala processledarnätverket barncancer och med omvårdnadschefer under 2023 för att gruppen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

karin-mellgren-200px.jpg

— Arbetsgruppen har från början varit sammansatt av personer med representation från hela Sverige. Men vi har också väldigt starka professionella nätverk inom barnonkologin och vi har sett ett behov att komplettera arbetsgruppen för att inte dubbelarbeta, berätta Karin Mellgren.

Den nya handlingsplanen innehåller insatser inom fler målområden än handlingsplanen.
Därför har arbetsgruppen även kompletterats med representanter som arbetar med barn
Karin Mellgren, ordförande          alla områden där man arbetar med cancer.

Under 2023 togs olika informationsmaterial fram regionalt med information till barn med cancer och deras närstående med informationer om bland annat sexualitet och fertilitet. Informationsmaterialen som tagits fram regionalt har sedan börjat användas av fler regioner.

— Vi arbetar mycket i den nationella arbetsgruppen med att facillitera regionala initiativ så att de blir nationella från början för att spara arbete. Har man kommit på en bra idé i en region så ska man inte behöva uppfinna hjulet i en annan, avslutar Karin Mellgren.

Överenskommelsen styr arbetet inom barncancersatsningen

Arbetet med den nationella barncancersatsningen samordnas av den nationella arbetsgruppen för barncancer och bygger på handlingsplanerna som har tagits fram av arbetsgruppen. Handlingsplanerna baseras på överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner och RCC:s gemensamma inriktning för cancervården under 2023-2025. Sjukvårdsregionerna utför insatser kopplade till det nationella arbetet och kompletterar med insatser utifrån regionala behov.

Läs rapporten Utvecklingsområden inom barncancer årsrapport 2023