Uppdaterat SVF för skelett- och mjukdelssarkom förtydligar formuleringen kring välgrundad misstanke

Sidan publicerades 13 maj 2024

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för skelett- och mjukdelssarkom har uppdaterats och fastställdes i RCC i Samverkan den 9 april.
Sarkom är en sällsynt grupp av tumörer med varierande prognos och medicinska utmaningar. Totalt insjuknar cirka 400 patienter årligen i skelett- och mjukdelssarkom i Sverige varav cirka en tredjedel drabbas av skelettsarkom och resterande av mjukdelssarkom.

I den nya SVF-versionen har vårdprogramgruppen förtydligat formuleringar kring välgrundad misstanke för mjukdelssarkom och att första steget i utredningen, en MRT-undersökning, sker innan remiss till sarkomcentrum.

Även ledtiden från välgrundad misstanke till start av första behandling har förlängts med fyra dagar. Den nya ledtiden kommer att användas som mätpunkt i RCC:s statistik från halvårsskiftet.

 – Svårigheten med SVF för skelett- och mjukdelssarkom har varit att få till bra kriterier för välgrundad misstanke för mjukdelssarkom. Vi vill hitta sarkom snabbt men samtidigt inte utreda ofarliga knölar. Remissförslaget var därför att det skulle krävas bilddiagnostik innan SVF kunde startas. Vid remissrundan framkom det relevanta synpunkter på att vi i så fall snävar in kriterierna för mycket varför vi backade från det ursprungliga förslaget och i stället har försökt förtydliga de ursprungliga kriterierna och det inledande utredningssteget, säger Emelie Styring, RCC Syds sjukvårdsregionala representant i Nationella vårdprogramgruppen för skelett- och mjukdelssarkom.

– För att inte utsätta patienter för undersökningar med intravenös kontrast i onödan rekommenderar vi en magnetkameraundersökning enligt kort protokoll, utan kontrast, som första undersökning vid misstanke om mjukdelssarkom. Det nya förslaget får vi utvärdera det närmsta året och ta upp för diskussion igen i gruppen, om resultatet inte blir det vi har förväntat oss. För misstänkta skelettsarkom har inga förändringar skett, säger Helena Brändström, nationell samordnare för vårdprogram och standardiserade vårdförlopp på SKR.

SVF Skelett- och mjukdelssarkom, Kunskapsbanken

Om sarkom

Sarkom är en sällsynt grupp av tumörer med varierande prognos och medicinska utmaningar. De utgör cirka 1 procent av alla maligniteter och utgår från bind- och stödjevävnad. De kan uppstå hos personer i alla åldrar och kan förekomma i nästan alla delar av kroppen. Då sarkom är ovanliga tumörer är utredning och behandling av dessa tumörer centraliserad till så kallade sarkomcentrum regionalt i Sverige. Totalt insjuknar cirka 400 patienter årligen i skelett- och mjukdelssarkom i Sverige varav cirka en tredjedel drabbas av skelettsarkom och resterande av mjukdelssarkom. Ungefär en tredjedel av patienterna med sarkom utvecklar fjärrmetastaser. En stor andel av dessa patienter avlider till följd av sin sarkomsjukdom.