”Samarbete nyckeln för att komma till rätta med brister i den palliativa vården”

Sidan publicerades 24 maj 2024

Ojämlik tillgång till vård, brister i styrning och avsaknad av kompetensutveckling är några av de problem som Cancerfondens rapport om svensk palliativ vård visar. Samarbete är nyckeln och Regionala cancercentrum i samverkan har en viktig roll för att stötta kommuner och regioner. Det menar nationella cancersamordnaren Kjell Ivarsson.

Cancerfonden har kartlagt den palliativa vården i Sverige och lyfter fram ett antal brister i sin rapport för 2024 som kom förra veckan. Den ojämlika tillgången till palliativ vård är en av bristerna, som varierar både mellan och inom landets regioner. Patienter kommer också ofta in i den palliativa vården för sent. Cancerfonden har i arbetet bland annat intervjuat företrädare för samtliga sex regionala cancercentrum.

Kjell Ivarsson.
Kjell Ivarsson

Foto av Hans Alm

–  Det är känt sedan tidigare att det finns brister i den palliativa vården och jag tycker att det är bra att Cancerfonden lyfter frågan i sin rapport. Jag håller i stort med om den bild som rapporten ger, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid RCC i samverkan.

 I dag saknas politisk styrning, en sammanhållen infrastruktur och samordning mellan kommuner och regioner visar rapporten. Bland annat genom samverkan för att ställa om  till god och nära vård. Ett delat huvudmannaskap mellan regioner och kommuner och många involverade aktörer ger särskilda utmaningar för den palliativa vården.

–  RCC har en viktig roll i att stötta samarbetet mellan regioner och kommuner genom arbetet med nära vård. Jag tror också att vi behöver samarbeta i större utsträckning med andra programområden, till exempel programområdet för äldres hälsa och palliativ vård. Vi kan dra lärdom av varandras erfarenheter, säger Kjell Ivarsson.

Cancerfonden pekar vidare på att det i dag saknas möjlighet till kontinuerlig fortbildning och adekvat grundutbildning på flera håll i landet. Flera kommuner och regioner saknar rutiner och riktlinjer för fortbildning och kompetensutveckling inom palliativ vård. Det saknas ofta utrymme att skicka medarbetare på vidareutbildningar.

Det pågår ett arbete vid RCC för att stötta införandet av de palliativa vårdprogrammen för vuxna respektive barn och det palliativa vårdförloppet.

Sofia Andersson.
Sofia Andersson

– I samarbete med Betaniastiftelsen har RCC till exempel tagit fram utbildningar i palliativ vård. I dagsläget finns en grundutbildning och en fördjupande utbildning för läkare. Inom kort lanseras en modul för sjuksköterskor, säger Sofia Andersson, ordförande i den nationella arbetsgruppen för palliativ vård vid RCC.

RCC  tar även fram informationsmaterial om palliativ vård.

– Vi håller på att ta fram informationsfilmer om bland annat samtal vid allvarlig sjukdom som publiceras under hösten. Redan i dag finns på vår webbplats filmen ”Att våga gå bredvid” där en patient intervjuas, säger Sofia Andersson.

– RCC:s arbete inom cancerrehabilitering kan vara en inspiration för hur vi kan arbeta även inom palliativ vård. Rehabilitering är ju också en del i den palliativa vården och viktig för att uppnå en god livskvalitet för patienterna, säger Kjell Ivarsson.

Mer information

Palliativ vård, cancercentrum.se  

RCC:s utbildningar i palliativ vård, cancercentrum.se

RCC:s informationsmaterial om palliativ vård, cancercentrum.se

Cancerfondens rapport ”Cancerfondsrapporten 2024, Palliativ vård – mer än vård i livets slutskede", cancerfonden.se