Kvalitetsregister – Ett utmärkt verktyg till verksamhetsutvecklingen

Sidan publicerades 27 juni 2024

Kvalitetsregistren har alltid haft en betydande roll i att samla och redovisa data. Idag finns det 35 register som samlar in data om diagnostik, behandling och resultat inom cancervården. Men visste du att registren kan användas till mer än att bara samla in data på patienter?

Kvalitetsregistren är ett verktyg som samlar in data om vården av patienter och tillåter oss att ta ut statistik på en mängd olika saker. Men registren kan också användas till en rad fler saker. .

- Våra kvalitetsregister har ett stort användningsområde och kan användas i flera olika områden som till exempel den löpande verksamhetsutvecklingen, säger Arvid Widenlou Nordmark, registersamordnare inom RCC.

Utifrån rapporterna från kvalitetsregistren kan man på verksamhetsnivå använda resultaten för att regelbundet jämföra och analysera verksamhetens resultat. På så sätt ska verksamheterna kunna visa, återkoppla och analysera sina resultat och kunna dra slutsatser kring vad man är bra på, men också var i verksamheten det krävs vidare förbättringsarbete. På så sätt kan kvalitetsregistren användas i en systematisk struktur för verksamhetsutveckling.

- Vi ser kvalitetsregistren som ett utmärkt komplement i den löpande verksamhetsutvecklingen. Vi har idag en mängd utdatarapporter tillArvid Widenlou Nordmark.jpg verksamheter i alla regioner och denna data visar verksamheterna dess styrkor men också vad de kan bli bättre på. I den bästa av världar så är kvalitetsregistren ett perfekt verktyg för en verksamhet att använda till att analysera och sedermera agera på vad som behöver förbättras, säger Arvid Widenlou Nordmark.

Kvalitetsregistret har flera användningsområden i vår verksamhet

På Sahlgrenska universitetssjukhuset används kvalitetsregistren för gynekologisk cancer som en viktig komponent i verksamhetsutvecklingen och förbättring av vårdkvaliteten. Åsa Åkesson, specialist i obstetrik och gynekologi och regional processledare för livmoderkroppscancer för RCC Väst, förklarar hur de arbetar med kvalitetsregistren.

- Alla läkare som opererar Anna åkesson.jpggynekologisk cancer är delaktiga med registrering av kirurgiska data i det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (SQRGC), berättar Åkesson.Vi som är tumörgruppsansvariga för respektive gynekologisk cancerdiagnos går regelbundet in och kompletterar med information. Eftersom vi är många som är involverade i registren bidrar det till att data blir komplett och tillförlitligt.

Användandet av register kan även ha flera fördelar för din verksamhet. Bland annat som en grundpelare i den löpande verksamhetsutvecklingen och som måttstock för olika initiativ och hur dessa fungerar över en längre tid.

- Den stora fördelen med så pass heltäckande och valida kvalitetsregister som vi har är att vi kan jämföra och utvärdera över tid. Det ger oss en objektiv bild av utvecklingen. All den data som vi samlar in ska och bör användas både som utvärdering av verksamheten och i processerna för att om möjligt förbättra vården. Det finns mycket värdefull information som kan användas i planering av cancervården och utvärdering av behandlingsstrategier.

- I takt med att registret utvecklats och att vi fått tillgång till klinikrapporter för komplikationer så använder vi kvalitetsregistret mer och mer för att hämta användbar information.

Registerdata används för samverkan inom regionen

Datauttagen används också som ett underlag till en regional processturné som anordnas en gång varje år. Där träffas alla processledare inom de gynekologiska cancerprocesserna och besöker sjukhusen i regionen. Datauttaget berör bland annat antal fall och antal operationer, komplikationer till kirurgi, given efterbehandling och ledtider ingår.

- Kvalitetsregistren fyller en viktig roll på vår ”turné”. Genom att följa data i registret från år till år kan vi följa trender och utvecklingen och vad som kan behöva justeras. Vi kan också identifiera eventuella brister genom tex att led-tider följs upp. Det synliggör även skillnader mellan sjukhusen som vi sedan kan åtgärda vid behov.

Informationen från kvalitetsregistren är inte bara användbara till den dagliga vården, utan kan även användas även som underlag till uppföljningsrapportering och planering.

- Vi går alltid till kvalitetsregistret och hämtar data när det efterfrågas information om våra processer till rapporter inom sjukhuset, regionen eller även nationellt. I och med att vi upprätthåller nära 100% täckningsgrad och genom vårt eget aktiva arbete med registret vet att det är valida data, så är det den bästa informationskällan för uppföljningsdata för gynekologisk cancer inom vår region, säger Åsa Åkesson.

- Utdatarapporterna är ett exempel där alla register har likartade rapporter som underlättar för användning i vården men som ständigt är under utveckling. Ett område som vi arbetar aktivt med just nu är diagnosövergripande indikatorer som ska underlätta jämförelser och uppföljning över bredare verksamhetsområden, avslutar Arvid Widenlou Nordmark.

Om du är i behov av fördjupad analys från nationella kvalitetsregister hittar du mer information här

Läs mer om kvalitetsregister

Läs mer: Nyhet om nya funktioner som underlättar inrapportering till kvalitetsregister