Undersökning: Vad krävs för fungerande klinisk forskning?

Sidan publicerades 10 juni 2024

Under försommaren kommer alla som på något sätt arbetar med kliniska studier inom cancervården erbjudas möjlighet att delta i en enkätundersökning. Syftet är att få en bra överblick över förutsättningarna för kliniska studier idag samt hitta goda exempel som kan spridas.

Förutsättningar och utmaningar

Sverige har länge ansetts ha bra strukturer för att bedriva klinisk forskning och den forskning som bedrivs håller hög kvalitet men utredningar har visat på en nedåtgående trend de senaste åren. Tillgången till olika nationella infrastrukturer, kvalitetsregister och biobanker brukar lyftas som exempel på goda resurser för forskning. Samtidigt är det också tydligt att tidspress och resursbrist kan göra det svårt för vården att prioritera forskningen, även om den ses som viktig.

Ami (Anna-Maria) Larsson är ordförande i RCC:s nationella arbetsgrupp för kAmi Larsson.jpglinisk forskning. De har tagit fram enkätundersökningen:

- Vi känner redan till många av utmaningarna för att bedriva kliniska studier och vi kommer såklart inte kunna lösa problemen med resursbrister i vården. Men vi vill gärna hitta exempel på lösningar som fungerar, på arbetssätt eller strukturer som gör att forskningen kan fungera trots utmaningar. Om vi sedan kan stötta andra enheter eller sjukhus med att erbjuda samma eller liknande lösningar skulle det vara ett sätt att främja förutsättningarna för den kliniska forskningen. En jämlik tillgång till kliniska studier är viktigt för att alla cancerpatienter ska kunna erbjudas möjlighet att delta.

Helhetsbilden viktig

Regionala cancercentrum har i uppdrag att stärka klinisk cancerforskning för att vetenskapliga framsteg snabbt ska komma cancerpatienter till del. Att forskningen bedrivs i hela Sverige är viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv. Alla patienter med cancer ska ges samma möjlighet att delta i kliniska studier. Vi behöver även sprida information om pågående studier och öka medvetenheten om forskningens betydelse för utveckling av cancervården.

Ami poängterar vikten av en stor och bred spridning i de svar som skickas i undersökningen och uppmanar alla som får en inbjudan att svara på enkäten att engagera sig.

- Det är inte bara de stora enheterna på universitetssjukhusen vi behöver stötta, utan vi måste också undersöka hur vi kan få en fungerande klinisk forskning på mindre enheter eller på mindre sjukhus. Hur ser det ut på mindre enheter där man faktiskt lyckats och hur kan vi på Regionala cancercentrum sprida detta vidare? Vi behöver främja klinisk forskning i hela landet, på alla sjukhus och inom alla cancerdiagnoser. Om vi får bättre kunskap om hur förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika sjukhus, diagnoser och regioner kan vi bättre rikta insatserna.

Hur görs undersökningen?

Under maj och juni kommer information om och länk till enkäten skickas till utvalda kontaktpersoner för svenska cancervården i hela landet. Dessa ombeds skicka enkäten vidare till alla medarbetare som arbetar med kliniska studier där patienter med cancerdiagnos inkluderas. Det gäller både industrisponsrade och akademiska studier inom hela cancerprocessen – prevention, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering och palliativ vård – alla yrkeskategorier i processen ombeds delta i enkätstudien. Enkäten riktar sig till chefer på olika nivåer och medarbetare inom alla relevanta professioner. Även personal inom primärvården kan besvara enkäten i de fall de arbetar med kliniska studier som inkluderar patienter med cancerdiagnos. Under sommaren kommer insamling av svar göras och sammanställningen påbörjas under hösten.

Till Enkät för kartläggning av förutsättningar för klinisk forskning inom cancerområdet