Medel att söka till initiativ som stärker tillgänglighet och rehabilitering

Sidan publicerades 12 januari 2024

Under 2024 ska 220 miljoner kronor fördelas mellan olika initiativ i regionernas cancervård. RCC har fått i uppdrag att fördela medlen, och satsningen börjar nu ta form. Jämlik vård, tillgänglighet, tydliga resultat och patientnära arbete står i fokus.

De 220 miljonerna kommer från den överenskommelse som regeringen och regionerna slöt strax före jul. Enligt den ska pengarna fördelas mellan de sex RCC efter befolkningsunderlag. Respektive RCC tar sedan in ansökningar och fördelar sin pott mellan initiativ i respektive sjukvårdsregion.

– Det är ett stort förtroende som RCC har fått att fördela så mycket medel till verksamheterna. Det finns en stark förväntan på att den här satsningen ska fungera som en katalysator, att det ska leda till en ambitionshöjning och till resultat som är synliga för patienterna, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.

Två delar med samma förfarande

Kjell Ivarsson tydliggör att satsningen samordnas nationellt men att besluten ska fattas nära verksamheterna. Han räknar med att mallar för ansökan och tydlig information om förfarandet ska finnas på plats i början av februari.

– Alla sex RCC kommer att använda samma mall för ansökningarna och vi samarbetar för att göra ansökningsprocessen så enkel och effektiv som möjligt. Just nu diskuterar vi också gemensamma principer för vilka initiativ som vi ska premiera. Men det är respektive RCC som tar emot ansökningar och beslutar om vilka initiativ som ska få medel i varje sjukvårdsregion. Besluten ska fattas nära verksamheterna, av dem som har kännedom om vilka behov som finns och vilka problem som behöver lösas, säger Kjell Ivarsson.

Initiativ för att öka tillgängligheten inom bilddiagnostik och patologi

Drygt halva summan, sammanlagt 120 miljoner kronor, ska gå till ”initiativ som syftar till att främja tillgängligheten inom radiologin och patologin samt till en högre måluppfyllelse av det nationella ledtidsmålet för SVF”. Kjell Ivarsson lyfter att målet är att initiativen ska ta oss ytterligare steg närmare jämlik vård över landet.

– Förutsättningarna ser olika ut över landet. I en region har man kanske jobbat mycket med tillgängligheten inom bilddiagnostik, men har flaskhalsar inom patologin. I en annan region kan det vara tvärt om. Därför kommer inte medlen att fördelas på samma sätt i alla regioner, säger Kjell Ivarsson.

Under de senaste åren har RCC samlat in exempel på nya och välfungerande arbetssätt från regionerna. Kjell hoppas på att fler verksamheter vill pröva att upprepa dem, och att ansökningarna ska ha en stor bredd.

– Jag hoppas på att vi får in ansökningar från verksamheter som har nya idéer på arbetssätt som underlättar arbetet, tar bort onödiga moment, minskar dubbelarbete och liknande. Men jag hoppas också att verksamheterna tar chansen att pröva arbetssätt som redan är införda någon annanstans med goda resultat. Vi ger gärna medel till initiativ som vill inspireras av dem, säger Kjell Ivarsson.

Goda exempel som ökar tillgängligheten inom SVF

Initiativ för att stärka cancerrehabilitering och palliativ vård

Den andra halvan, sammanlagt 100 miljoner kronor, ska gå till initiativ som stärker rehabilitering och palliativ vård. Skrivningarna i överenskommelsen lägger fokus på initiativ som bidrar till att införa de olika vårdprogrammen för rehabilitering och palliativ vård, för både barn och vuxna, samt vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. Här ingår också övergångar mellan barn- och vuxenvård.

– RCC har aktiva arbetsgrupper som stöttar regionerna att följa vårdprogrammen. Vi har också en handlingsplan för utveckling inom barncancerområdet. De här medlen blir en extra skjuts för att få saker på plats, växla över till nya arbetssätt eller pröva nya lösningar, säger Kjell Ivarsson.

Stöd till införande av vårdprogrammet för rehabilitering

Snart kan vi ta emot din ansökan

RCC i samverkan arbetar just nu för att få allt på plats för att RCC ska kunna ta emot ansökningar. Mer information och kontaktuppgifter kommer att publiceras så snart allt är klart. Tills vidare kan frågor och medskick till RCC skickas till info@cancercentrum.se

Ansök om stöd till förbättringsarbete