Utbildningen Barn och cancer – skolsköterskans roll relevant och värdefull enligt CES-utvärdering

Sidan publicerades 2 maj 2024

I en samskapande process har RCC Stockholm Gotland tillsammans med skolsköterskor tagit fram en webbutbildning på temat barn och cancer och skolsköterskans roll. En ny utvärdering visar att den samskapande processen har varit en styrka och att utbildningen upplevs som välgjord, relevant och pedagogiskt utformad.

En skolsköterska ger ett barn en spruta i armen

Under 2020 startade RCC Stockholm Gotland projektet ”Goda levnadsvanor för barn och unga”, som senare kom att kallas ”Levla”. Namnet associerar till spelvärlden och ska uppmuntra till att man alltid kan komma till nästa nivå med sin hälsa – oavsett vem man är. Levla består av två delar, dels en digital utbildning som vänder sig till skolsköterskor, dels ett fortbildningspaket för idrottslärare, inklusive läromedel att använda i undervisning.  Webbutbildningen Barn och cancer – skolsköterskans roll lanserades under hösten 2021 och vänder sig främst till målgruppen skolsköterskor och andra personer inom elevhälsoteamet. Den är tillgänglig i hela Sverige och kostnadsfri.

– Skolsköterskorna har en mycket viktig roll i det hälsofrämjande och cancerförebyggande arbetet. Cancer kan förebyggas genom hälsosamma vanor och det är av stor betydelse att prata om levnadsvanor i skolan med barnen, säger Jennie Jackson, sjuksköterska och projektledare för Levla.  

I en ny utvärderingen genomförd av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm är det webbutbildningen och arbetssätten kring den som utvärderas. Den genomfördes med hjälp av intervjuer med fyra involverade skolsköterskor samt en enkät om utbildningen, som kunde besvaras av alla deltagare som genomfört den. Totalt deltog 70 skolsköterskor i enkäten.

”En av de bästa webbutbildningar jag har genomgått”

Utvärderingen visar att den samskapande processen var en styrka eftersom den bidrog till att utbildningen blev särskilt anpassad till målgruppen elevhälsan och att den fyller en kunskapslucka. Skolsköterskorna som intervjuades upplever att det var meningsfullt att delta i processen eftersom de tycker att ämnet är viktigt och utbildningen någonting de behöver. Alla tycker att det var positivt, roligt och inspirerande att få vara med, och skulle ställa upp igen.

– Att involvera målgruppen har varit mycket värdefullt. Det har bidragit till att skolsköterskorna har känt sig delaktiga i utbildningen och därmed vill sprida information om utbildningen till sina kollegor. Det har också lett till en målgruppsanpassad produkt. Flera skolsköterskor uppskattar att utbildningen riktas till just skolsköterskor eftersom det är ovanligt, säger Jennie Jackson.

Det finns ett stort intresse för utbildningen i hela Sverige

Utvärderingen visar också att reaktionerna på webbutbildningen Barn och cancer – skolsköterskans roll är genomgående positiva. Samtliga deltagare upplever utbildningen som mycket relevant (87 procent) En person skriver i fritextsvaren att detta är ”en av de bästa webbutbildningar jag har genomgått”. Alla deltagare (86 procent) upplever utbildningens pedagogiska utformning som mycket bra. I enkätens fritextruta beskrivs utbildningen som välgjord, tydlig, varierande och lätt att ta till sig. Blandningen av filmer, föreläsningar, övningar och läsning uppskattas. 

Både intervjuerna och enkätsvaren visar att det finns ett stort intresse för utbildningen i hela Sverige. Skolsköterskorna upplever att det intresset finns även för andra yrkesgrupper som skolläkare eller kuratorer.

– Det är mycket viktigt att utvärdera det som har gjorts hittills inom Levla. Vi tar med oss av de önskemål som finns. Ytterligare en utvärdering av del två i projektet Levla kommer att presenteras i en annan rapport under våren, avslutar Jennie Jackson.

Utvärdering av projektet Levla Del 1 av 2: skolsköterskans roll

Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Trailern för läromedlet Levla hälsan

Levlahälsan.se