Min vårdplan cancer: Nu skapas fler mötesplatser för att lyfta patientens perspektiv

Sidan publicerades 18 september 2023

Patienter upplever att Min vårdplan cancer ökar deras kunskap om den egna sjukdomen, men att verktyget behöver bli smidigare att använda digitalt. Nu skapas fler mötesplatser för att lyfta patientens perspektiv i utvecklingen av Min vårdplan.

Under våren 2023 presenterades en utvärdering där över 200 patienter svarade på sina upplevelser av Min vårdplan cancer via 1177. Majoriteten av patienterna upplever att verktyget ökar kunskapen om diagnos, vård och behandling. Samtidigt tycker många att den digitala tjänsten är tungrodd och behöver anpassas bättre.

Nu skapar RCC i samverkan fler tillfällen för dialog med patienter och närstående i utvecklingen av Min vårdplan, bland annat genom digitala workshops. I början av september hölls en av flera workshops öppna för allmänheten, där ett fyrtiotal engagerade patientföreträdare deltog:

– Det är viktigt för oss att utgå från vad personer med cancer och deras närstående önskar och behöver från vården. Utvärderingen av Min vårdplan visar att verktyget fungerar som bäst när vårdpersonalen bjuder in till delaktighet och samskapande. Vid tillfällen som digitala workshops för vi värdefull dialog direkt med målgruppen. Nu senast lyssnade vi på inspel om hur vården kan blir mer personcentrerad och vad rehabilitering egentligen innebär för den som fått en cancerdiagnos, säger Claire Micaux, nationell samordnare för Min vårdplan.

Så stärks patientens perspektiv framåt

Varje Min vårdplan tas fram av arbetsgrupper med en eller flera patientföreträdare för respektive cancerdiagnos. För att stärka patientens perspektiv ytterligare ingår flera personer med erfarenhet av cancer i en nystartad funktionsgrupp, som har till uppgift att bland annat förbättra användarvänligheten. Även på cancercentrum.se finns en ny ingång om Min vårdplan särskilt riktat till patienter och närstående. Claire Micaux hoppas att fler vill vara med och utveckla tjänsten:

– Vi hoppas att fler vill vara delaktiga i arbetet med att anpassa Min vårdplan bättre för personer med cancer. Du som har egen erfarenhet av cancer kan till exempel ingå i arbetsgrupp som tar fram patientinformation. Vårt mål är att det ska finnas en Min vårdplan för varje cancerdiagnos, och att alla patienter som använder verktyget känner sig trygga och delaktiga i den egna vården, avslutar Claire Micaux.

Vill du som patient eller närstående utveckla Min vårdplan cancer?

Min vårdplan utvecklas i samarbete mellan patienter och vården. Du kan bidra till att göra verktyget bättre och mer användbart genom att till exempel:  

  • Ingå i en arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan.
  • Gå med i en patientförening.
  • Vara representant i RCC:s patient- och närståenderåd (rekryteras via patientföreningar).
  • Om du har fått Min vårdplan, svara på utvärderingsenkäten som skickas till dig via 1177.
  • Framföra frågor och synpunkter till nationella samordnaren.

Om Min vårdplan

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienter genom hela vårdförloppet. Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177. Läs mer under Min vårdplan cancer.

Utvärdering av nationella Min vårdplan cancer i 1177.