Det kunskapshöjande initiativet om kopplingen mellan alkohol och cancer fortsätter

Sidan publicerades 2 oktober 2023

Alkohol ökar risken för cancer, och okunskapen om detta är fortsatt stor. 85 procent av svenskarna vet inte att alkohol ökar risken för bröstcancer. Under oktober, den internationella bröstcancermånaden, uppmärksammas kopplingen mellan alkohol och bröstcancer för att höja kunskapsnivån.

Informerade val är målet – inte pekpinnar

 Vi är inte ute efter att komma med pekpinnar eller att moralisera kring individers alkoholkonsumtion. Vi tycker att alla har rätt att veta att alkohol ökar risken för bröstcancer för att på så vis kunna fatta informerade val. Det finns inte en minimigräns för alkoholens skadliga effekter. Även om risken ökar linjärt ju högre konsumtionsnivån är, så ökar risken för bröstcancer redan vid låg alkoholkonsumtion, säger Ellen Brynskog, ordförande i den nationella arbetsgruppen för cancerprevention. 

Information kan motivera till förändrade alkoholvanor

En ny undersökning visar att svenskarnas kunskap om sambandet mellan alkohol och bröstcancer är låg. 85 procent svarar att de inte kände till kopplingen. Och tre av fyra vet inte att även en låg konsumtion ökar risken för bröstcancer. Däremot finns det en vilja att förändra sin alkoholkonsumtion hos dem som får information om kopplingen mellan alkohol och bröstcancer. En av fem kvinnor uppger att de skulle överväga att förändra sin alkoholkonsumtion om de visste att alkohol ökar risken för bröstcancer. Sex av tio menar också att det behövs mer information om att alkohol ökar risken för bröstcancer.  

Det är viktigt att hälso- och sjukvården informerar om alkoholens effekter på hälsan på rätt sätt. Alkoholkonsumtionens koppling till olika cancerformer som exempelvis bröstcancer kan upplevas som ett laddat ämne. Därför är det positivt att det finns ett brett stöd för fler informationsinsatser kring kopplingen mellan alkohol och bröstcancer, avslutar Ellen Brynskog.

Brett samarbete bakom initiativet

Detta initiativ är del av en kunskapshöjande insats om kopplingen mellan alkohol och cancer som lanserades i mars i år och som stödjs av Beroendecentrum Stockholm, Beteendelabbet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Cancerfonden, Dietisternas Riksförbund, Folkhälsomyndigheten, IOGT-NTO, Mun- och halscancerförbundet, Nätverket mot cancer, Sjuksköterskor i cancervård, Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, Sveriges Läkarförbund och Systembolaget.

Läs mer på:

www.alkoholochcancer/bröstcancer

Om undersökningen: 

Novus-undersökningen är genomförd via webbintervjuer i en slumpmässigt rekryterad Sverigepanel. Målgruppen var 18–84-åringar och 1 147 intervjuer genomfördes totalt. Undersökningsperioden var 7–12 september 2023. Resultaten har vägts samman för att spegla allmänheten.  

Om det kunskapshöjande initiativet för att informera om sambandet mellan alkohol och cancer: 

I regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDTS-strategin) 2022 noterade regeringen att alkohol, liksom rökning, är en betydande riskfaktor för cancer. Regeringen uttryckte att det därför finns starka skäl att förebygga cancerfall som beror på alkohol och att det är nödvändigt att öka kunskapen om relationen mellan alkohol och cancer. 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingår årliga överenskommelser om hur cancervården ska utvecklas, bland annat att förebygga cancer. Utgångspunkten för överenskommelserna är den nationella cancerstrategin från 2009 och regeringens långsiktiga inriktning för framtidens cancervård från 2018.

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) gavs i överenskommelsen för år 2022 i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer medverka till att allmänheten får evidensbaserad information baserad på den europeiska kodexen mot cancer, däribland information om alkoholens betydelse för ökad cancerrisk. Den europeiska kodexen mot cancer är ett initiativ startat av Världshälsoorganisationen WHO och är inriktat på åtgärder som privatpersoner kan vidta för att förebygga cancer. En av åtgärderna är att begränsa sitt intag av alkohol. 

Med bakgrund av detta har Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) i samarbete med flera andra svenska organisationer initierat detta kunskapshöjande initiativ för att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer.