Tidig diagnostik och nya läkemedel i uppdateringen av Nationellt vårdprogram och SVF för prostatacancer

Sidan publicerades 4 oktober 2023

Effektivt utnyttjande av kapaciteten för MRT-undersökningar står i fokus i uppdateringen av rekommendationerna för prostatacancer, tillsammans med flera justeringar som ska ge ännu bättre flöde i den tidiga diagnostiken. Samtidigt lanseras ett nytt stöd för sexuell rehabilitering efter behandling.

Nytt utredningssteg ger förlängd tid för det standardiserade vårdförloppet (SVF)

En av uppdateringarna som gjorts i den senaste revideringen av vårdprogrammet och vårdförloppet är att rekommendationerna om prostatapalpation och PSA-prov har justerats.

- Vi trycker ytterligare på vikten av palpation innan SVF-remiss skickas för att remissmottagarna ska kunna göra en korrekt prioritering av remisser. Vid PSA i intervallet 3-10 µg/l och ett benignt palpationsfynd rekommenderar vi nu ytterligare ett PSA-prov, taget med några veckors intervall, säger Johan Stranne. 

Johan Stranne förtydligar att rutinerna för remittering i primärvården inte har ändrats utan att det är urologimottagningarna som tar ansvar för prioriteringen av patienter.

- På urologen ska vi i vissa fall ta ett ytterligare PSA-prov före ställningstagande till MRT eller, vid otillräcklig MRT kapacitet, prostatabiopsering. Detta innebär att MRT-kapaciteten kan utnyttjas bättre men det innebär också en förlängd tid av SVF-flödet, säger Johan Stranne.

Förfinade rekommendationer för biopsier och tydligare uppföljningsintervall i vårdprogrammet

Vårdprogramgruppen lyfter ytterligare några av de större justeringarna i vårdprogrammet:

  • Rekommendationerna om när man ska avstå eller ta biopsier vid olika PIRADS-nivåer och PSA-densiteter har uppdaterats. Även vilka direktiv för uppföljning som ska skickas med vid återremittering till primärvården är uppdaterade.
  • Vid oligometastatisk prostatacancer har abirateron med prednisolon lagts till som behandlingsalternativ både primärt och vid återfall.
  • Patienter med nyligen påvisad utbredd fjärrmetastasering bör i vissa fall erbjudas enbart abirateron med prednisolon eller docetaxel i kombination med kastrationsbehandling. Dessa patienter bör följas med radiologi i tillägg till PSA-kontroller.
  • Ett nytt kapitel om PARP-hämmare och rekommendationer om behandlingsprediktiv genetisk testning vid metastaserad prostatacancer har lagts till.
  • Ett stycke om behovet av en strukturerad bedömning av kardiovaskulär risk är tillagt, med utgångspunkt i ett nytt europeiskt kardio-onkologiskt vårdprogram. Vårdprogramgruppen föreslår att denna kartläggning med fördel kan ske i primärvården efter remiss med nödvändiga uppgifter.

Nytt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer

Nu finns också ett nytt digitalt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer. Programmet finns till för att ge stöd och förbättra den sexuella hälsan för patienter som genomgått prostatacancerbehandling. Alla regioner har möjlighet att använda verktyget, som finns på plattformen Stöd och behandling via 1177. Programmet kan användas av flera yrkeskategorier inom prostatacancervården, till exempel kontaktsjuksköterskor och uroterapeut även utan formell kompetens inom klinisk sexologi.

Här kan du läsa mer om verktyget:
Sexuell rehabilitering via 1177

Läs också:Första rapporten från kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning är publicerad

Vårdprogram för prostatacancer

Prenumerera på uppdateringar från kunskapsbanken