Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Sidan publicerades 23 oktober 2023

På lungmottagningen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna har man lyckats väl med att implementera Min vårdplan lungcancer i sitt arbete. Sedan slutet av juni 2022 har merparten av patienterna med misstänkt lungcancer fått tillgång till Min vårdplan via 1177.

Annelie Hjelm och Rada Vukeljic Rada Vukeljic och Annelie Hjelm arbetar till vardags som kontaktsjuksköterskor men hjälper utöver det till med mottagningsarbetet på lungmottagningen. I början av sommaren 2022 utbildades de för att kunna införa Min vårdplan på mottagningen. Implementeringen innebar att man nu fick möjlighet att ha en överblick över patienterna som utreddes för lungcancer och att de fick ett effektivt kommunikationsmedel.

- Den digitala vårdplanen används främst som kommunikationsmedel med patienterna där de kan ställa frågor via meddelandefunktionen och känna sig säkra på att vi svarar snabbt. Meddelandefunktion använder vi som ett alternativ till vår rådgivningstelefon som enbart är öppen för inringning under förmiddagarna medan meddelandefunktion finns tillgänglig för patienter att skriva till oss via dygnet runt. Det gör det lättare för oss att kunna föra en dialog med våra patienter, säger Annelie och Rada.

En jämförelse mellan antalet nyinsjuknade patienter och antalet startade Min vårdplan visar att arbetet med att införa och erbjuda Min vårdplan lungcancer till patienterna på mottagningen varit framgångsrik, och kontaktsjuksköterskorna bekräftar att merparten av alla  patienter som utreds för lungcancer fått en digital vårdplan (Min vårdplan) startad.

- Vi på lungmottagningen har hand om utredningen av misstänkt lungcancer och om patienter sedan får diagnosen lungcancer tas de över av onkologimottagningen på Mälarsjukhuset, om inga andra beslut tas om behandling såsom operation. Lungmottagningen tillhör Infektions- och lungkliniken som är den enda specialistvårdskliniken för infektions- och lungsjukvård i Sörmland, säger Rada och Annelie.

Framgångsrik rutin

Något som varit en framgångsfaktor i arbetet för att lyckas med att så många som möjligt får en Min vårdplan har varit en rutin som applicerats varje gång en ny patient kommer till mottagningen.

- Det är en fördel att vi träffar patienterna vid deras första besök hos oss och att har samtal med dem efter deras läkarbesök och att vi följer upp patienterna under hela utredningen. Vårt tips är att logga in i digitala vårdplanen flera gånger dagligen och svara direkt eller åtminstone samma dag på patienternas meddelanden. Vi har också en fördel att vi är två kontaktsjuksköterskor som hjälps åt.

När en misstanke om lungcancer finns, så erbjuds patienterna en digital vårdplan av sjuksköterskorna. Rada och Annelie deltar alltid vid nybesöket och pratar med patienten efter denne träffat läkaren, vilket gör det lättare att snabbt kunna starta eller avsluta vårdplanen.

- Vi erbjuder en digital vårdplan om det finns misstankar om lungcancer. När patienterna blivit diagnostiserade med lungcancer eller annan cancer har de då redan en digital vårdplan, och om det visar det sig vara annan cancerform än lungcancer kan vi snabbt avsluta vårdplanen för lungcancer.

Aktiva överlämningar

- Oftast lämnar vi över enbart till onkologimottagningen Mälarsjukhuset som sköter behandlingen och tar emot från dem också om patienter återkommer till oss efter behandling. I vissa fall får patienter fortsatt behandling eller kontroller på Akademiska sjukhuset.

På frågan om vad de tror ligger bakom framgången med att så många patienter har tackat ja till en vårdplan via 1177 lyfter de:

- Att vi jobbar kontinuerligt med att följa vår rutin med att tillfråga patienterna och se till att de får all information de behöver. Vi träffar ju nästan alla patienter som startar en utredning med misstanke av lungcancer och i vissa fall även de patienter som går på kontroller efter lungcancerbehandling. Att föra en nära dialog med patienten och berätta om stödet som finns tror vi spelar en viktig roll i att få patienten att tacka ja till en digital vårdplan.

Om Min vårdplan

  • Min vårdplan innehåller en sammanhållen nationellt framtagen patientinformation.
  • Verktyget kan användas genom hela sjukdomsförloppet, från utredning vid välgrundad misstanke, under behandling och även under uppföljningstiden.
  • Den digitala versionen via 1177 har även interaktiva funktioner som möjliggör kommunikation och patientdelaktighet.
  • När vården blir mer tillgänglig och begriplig ökar förutsättningarna för att patienterna ska känna sig trygga.

Min vårdplan lungcancer