RCC presenterar en ny cancerpreventionsplan för 2024-2030

Sidan publicerades 1 november 2023

Enligt WHO går 30-50 procent av alla cancerfall att förebygga. RCC har regeringens uppdrag att bidra i det folkhälsopolitiska arbetet för förbättrade levnadsvanor. Cancerpreventionsplanen visar vägen för hur RCC ska bidra till ett minskat insjuknande i cancer, minska de omotiverade skillnaderna i insjuknade och utfall av cancer samt till förbättrad hälsa vid och efter cancersjukdom.

Utgångspunkten för RCCs arbetet är WHOs euroepiska kodex mot cancer som innehåller rekommendationer vad varje individ kan göra för att minska risken för cancer.

– Genom att arbeta med påverkbara riskfaktorer för cancer, som till exempel tobaksanvändning, matvanor, solvanor och kroppsvikt kan vi bidra till att skapa ett friskare och mer hållbart samhälle. Vårt cancerpreventiva sker genom lokala, regionala, nationella och europeiska initiativ, säger Ellen Brynskog, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerprevention.

Tre insatsområden har valts ut – samarbete är en nyckelfaktor

Kunskapen i befolkningen om kopplingen mellan levnadsvanor och vissa cancerformer är fortfarande otillräcklig. Därför kommer RCC att medverka till att ta fram och sprida innehållet i WHOs europeiska kodex mot cancer och skapa målgruppsanpassad information till exempel personer med cancer, föräldrar, ungdomar, hälso- och sjukvårdspersonal, äldre eller olika riskgrupper.                          

– Under kommande år kommer RCC också lägga stor vikt vid att utöka samverkan och dialog med en bred flora av aktörer som arbetar med liknande frågor. Vi får bäst utväxling på vårt arbete om vi samarbetar med andra. Ett framgångsrikt cancerpreventionsarbete förutsätter även ett välfungerande folkhälsopolitiskt arbete, där hela livscykelperspektivet beaktas, säger Ellen Brynskog.

Dessutom kommer RCC fortsätta att stötta hälso-och sjukvårdspersonalen med adekvata stöd och strukturer så att behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – som till exempel alkohol- och tobaksbruk, vissa mat- och solvanor och fysik inaktivitet – blir en integrerad del av både primär- och cancervården. 

Nationell cancerpreventionsplan 2024-2030

Mer information RCCs arbete med cancerprevention