Organiserad prostatacancertestning i Sverige – en lägesbild

Sidan publicerades 1 november 2023

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män och tidig upptäckt är avgörande för framgångsrik behandling. I Sveriges regioner pågår just nu flera projekt för att utvärdera organiserad prostatacancertestning.

Socialstyrelsen bedömde 2018 att regionerna inte bör erbjuda screening för prostatacancer. Däremot ställde sig Socialstyrelsen positiv till att regionerna utför projekt med organiserad PSA-testning och kompletterande undersökningar inom ramen för forskning och utveckling. Resultaten från den organiserade testningen kan tillsammans med nya forskningsresultat ligga till grund för en ny bedömning av ett nationellt screeningprogram om några år.

ola-bratt-250x250px.jpg

- Socialstyrelsen rekommenderar inte screening för prostatacancer eftersom vi fortfarande inte vet om fördelarna är tillräckligt stora för att uppväga nackdelarna. Vi vet att det är både fördelar i att dödligheten i prostatacancer kan minska med screening, men vi vet också att screening kan leda till att en cancer upptäcks och att mannen får behandling för den trots att han inte skulle känt av den under sin livstid, säger Ola Bratt som är ordförande för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning.

I dagsläget är det nio regioner som har påbörjat projekt kring organiserad prostatacancertestning och inom ett par månader kommer ytterligare två regioner, Region Sörmland och Region Gävleborg att starta upp projekt.

- I de flesta regioner så är det avgränsade pilotprojekt under något eller några år som ska utvärderas innan man bestämmer om man ska breddinföra den organiserad testningen. Men det finns också regioner som redan nu har en plan för att över lång tid införa fullskalig organiserad prostatacancertestning för alla män mellan 50 och 74 år. Men eftersom tiden dit är lång så kan det ju naturligtvis ändras på vägen, berättar Ola Bratt.

Extra intressanta delar att följa

I flera regioner testas olika tillvägagångssätt inom ramen för den organiserade testningen för att utvärdera hur testningen kan utföras på bästa sätt. I Region Jönköpings län har kommunikationen med männen digitaliserats via 1177.se, endast den allra första kontakten sker med ett vanligt brev.

I den norra sjukvårdsregionen råder brist på kapacitet för magnetkameraundersökning och därför erbjuds män med ett förhöjt PSA-värde först ett ultraljud för att mäta storleken på prostatan för att beräkna PSA-densiteten (PSA-värdet dividerat med prostatavolymen). De män som har låg PSA-densitet behöver inte göra någon magnetkameraundersökning.

I Region Värmland används ett kompletterande blodprov som heter Stockholm3. Om detta visar låg risk för prostatacancer kan män med lätt förhöjt PSA-värde slippa vidare utredning med magnetkameraundersökning. Region Stockholm räknar med att kunna utvärdera Stockholm3-testet inom ett forskningsprojekt under 2024.

Helt i linje med EU:s rekommendationer

I december 2022 rekommenderade EU sina medlemsstater att utvärdera hur det skulle fungera praktiskt med screening för tidig upptäckt av prostatacancer och hur effektivt det är att organisera testningen för prostatacancer.

- Om man räknar in planeringsfasen och förberedelsetiden så är vi fem år före alla andra EU länder. Det är ett bevis på att vi tänkte rätt när vi valde att utvärdera effekterna av att organisera testningen för prostatacancer på det sätt vi gör i Sverige idag. Nu har EU kommit till precis samma slutsats som vi kom till 2018, avslutar Ola Bratt.

Statistik organiserad prostatacancertestning

Antal regioner med pågående projekt: 10

Antal erbjudna testning 2020-2023: 113 945

Antal deltagare: 39 577

Antal diagnostiserade: ca 200

Organiserad prostatacancertestning

Interaktiv årsrapport från Nationellt Kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning, INCA