Nytt avstamp i satsningen för en jämlik cancerrehabilitering

Sidan publicerades 13 november 2023

Ett nytt, uppdaterat vårdprogram för cancerrehabilitering är nu tillgängligt. Det nya vårdprogrammet satsar på en tydlig definition av cancerrehabilitering och ett strukturerat arbetssätt för att förbättra rehabiliteringsprocessen och möjliggöra en mer jämlik cancerrehabilitering i hela landet.

Skoge_hund

Fokus på patientens behov

Vårdprogrammet belyser cancerrehabilitering för patienter över 18 år. Det är utformat som kunskapsstöd för vårdprofession inom cancervården och syftar till att öka medvetenheten om de senaste riktlinjerna och bästa praxis inom cancerrehabilitering.

Ylva Hellstaius– Patienten kan behöva rehabilitering före, under och efter sin cancerbehandling. Det nya vårdprogrammet är ett viktigt steg framåt i vår strävan efter att det i hela Sverige ska erbjudas högkvalitativ och effektiv rehabilitering för alla patienter med cancer, säger Ylva Hellstadius, ordförande Nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering, RCC.

Vårdprogrammet innehåller flera signifikanta förändringar och utökade komponenter, vilket gör det till ett viktigt steg framåt i utvecklingen av cancervården i Sverige. Några av de viktigaste förändringarna inkluderar:

  • Ny definition: Vårdprogramgruppen har, i samverkan med Socialstyrelsen, utvecklat en ny och förtydligad definition av cancerrehabilitering för att ge en bättre förståelse av dess omfattning och syfte.
  • Rehabiliteringsmetodik: Det nya vårdprogrammet inkluderar en generisk modell för rehabilitering som hjälper till att arbeta än mer systematiskt med cancerrehabilitering. Detta gör det möjligt att anpassa rehabiliteringen efter patientens unika behov och samordna dokumentation i en individuell rehabiliteringsplan.
  • Biverkningar som påverkar funktionsförmåga: Vårdprogrammet tar hänsyn till de biverkningar av behandlingar som kan påverka patientens funktionsförmåga. Detta ger vårdprofessionen bättre vägledning att arbeta med funktion och funktionsförmåga i stället för enbart symtom.
  • Suicidrisk: Ett nytt kapitel har lagts till som behandlar kartläggning av suicidrisk hos patienter med cancer.
  • Existentiella aspekter: Vårdprogrammet inkluderar ett kapitel med fokus på existentiella och andliga dimensioner av sjukdom, behandling och rehabilitering.

Stöd för införandet                                              

För att säkerställa att vårdprogrammet framgångsrikt implementeras i hela landet har en kommunikations- och implementeringsstrategi utvecklats. Denna syftar till att underlätta införandet av det nya vårdprogrammet och säkerställa att det når så många patienter som möjligt.

– Vårdprogrammet visar att cancerrehabilitering är viktig, vetenskapligt underbyggd och bör vara en integrerad del av all cancervård. Vi uppmanar alla vårdprofessioner inom cancervården att använda sig av kunskapsstödet för att förbättra vården och rehabiliteringen av patienter med cancer i Sverige, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare, SKR.

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Underlag till regionerna för implementering