Ny undersökning visar: kunskapslucka om att alkohol ökar risken för cancer

Sidan publicerades 22 mars 2023

För att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har Regionala cancercentrum i samverkan startat ett initiativ som backas av en rad olika aktörer i samhället.

Var femte svensk känner inte till att alkohol ökar risken för att få cancer, visar en ny undersökning genomförd av Sifo. Kunskapsluckan är ännu större när det kommer till att även låg alkoholkonsumtion ökar risken. Under mars månad uppmärksammas alkoholens koppling till cancer i hela Europa.

– Många vet att rökning och solning orsakar cancer. Men att alkohol är en viktig riskfaktor är det färre som vet och detta är något som alla har rätt att känna till, säger Lena Sharp, som startat ett initiativ för att öka kunskapen om riskfaktorer för cancer, exempelvis sambandet mellan alkohol och cancer.

Cancer är idag en av världens största folksjukdomar och alkohol är en av de påverkbara riskfaktorerna, enligt WHO och Folkhälsomyndigheten.

Men kunskapsluckorna bland svenskarna är stora. Det visar Sifoundersökningen, där över 4 000 svenskar tillfrågats, som genomförts på uppdrag av det nya initiativet. Undersökningen visar bland annat att var femte svensk inte känner till kopplingen mellan alkohol och cancer.

Kunskapsluckan blir dock ännu större när det kommer till låg alkoholkonsumtion. Hela 9 av 10 svenskar känner inte till att även små mängder alkohol ökar risken för cancer. Detta innefattar även de som svarat att de tror att alkohol ökar risken för cancer. Betydligt fler, 7 av 10 svenskar, instämmer i att hög alkoholkonsumtion kan öka risken för cancer.

– Forskningen är tydlig. Det finns inga säkra mängder – även låg alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Ju högre konsumtion, desto högre risk för cancer. Detta är kunskap som behöver nå ut till en bredare allmänhet, säger Lena Sharp.

Alkohol är en av faktorerna som kan kopplas till ökad risk för främst sju olika cancersjukdomar. Bröstcancer, cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, tjock- och ändtarm och lever. Forskning visar att alkohol bland annat utgör en viktig riskfaktor för dödsfall i bröstcancer för kvinnor.

I undersökningen uppger 4 av 10 svenskar att de skulle dricka mindre, eller helt avstå alkohol, om de visste att drycken ökar cancerrisken.

– Alla har rätt att veta att det inte finns någon säker nivå, säger Lena Sharp.

För att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har Regionala cancercentrum i samverkan startat ett initiativ som backas av Beroendecentrum Stockholm, Beteendelabbet, Bröstcancerförbundet, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, Cancerfonden, Dietisternas Riksförbund, Folkhälsomyndigheten, IOGT-NTO, Sveriges Läkarförbund, Mun- och halscancerförbundet, Nationellt programområde levnadsvanor, Nätverket mot cancer, Sjuksköterskor i cancervård, Socialstyrelsen, Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor och Systembolaget.

Genom en kunskapshemsida samt informationsmaterial vill organisationerna öka medvetenheten om att alkohol ökar risken för cancer. Kunskapsinsatsen lanseras under mars månad, samtidigt som cancer och cancerprevention uppmärksammas på europeisk nivå genom kampanjen ”Cancer Prevention Across Europe”, som bygger på den europeiska kodexen mot cancer.

Se inslaget med Lena Sharp i Tv4 Nyhetsmorgon här:

Alkoholkonsumtion ökar cancerrisk: ”Finns ingen säker låg nivå”

Besök kunskapshemsidan här: 

alkoholochcancer.se

Om kampanjen “Cancer Prevention Across Europe” och europeiska kodexen mot cancer:
Cancer Prevention Across Europe är en kampanj som under 12 månader uppmärksammar cancer och cancerprevention i hela Europa. Kampanjen baseras på den europeiska kodexen mot cancer som tagits fram av WHO och listar 12 sätt för att minska risken att drabbas av cancer. En av åtgärderna är att begränsa intaget av alkohol. För att förebygga cancer rekommenderar kodexen att man undviker alkohol helt, detta uppmärksammas inom kampanjen under mars månad.

Om undersökningen:
Genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepanel 26 oktober–10 november 2022. 4 451 intervjuer genomfördes med svenska allmänheten, 17–84 år. Resultaten har vägts för att spegla allmänheten 17–84 år som helhet.

Så säger forskningen:
Att alkohol är skadligt vet många, men att forskningen också visar ett tydligt samband mellan alkohol och cancer är mindre känt. Redan 1988 klassades alkohol som ett av de främst cancerframkallande ämnena av IARC (WHO:s forskningsorgan för cancer). Enligt GBD (Global Burden of Disease, ett forskningsprojekt som regelbundet uppskattar den globala sjukdomsbördan) orsakar alkohol näst flest dödsfall i cancer efter rökning.

Riskökningen vid alkoholkonsumtion är individuell, men risken ökar och minskar linjärt för alla: ju högre alkoholkonsumtion desto högre risk för cancer, och vice versa. Kopplingen mellan alkohol och cancer är starkast när det handlar om cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, mage, lever, tjock- och ändtarmscancer samt bröstcancer.