Årsrapport över utvecklingen av standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 31 mars 2023

Ett av två mål bakom satsningen för standardiserade vårdförlopp (SVF) uppnås, visar en ny årsrapport som Regional cancercentrum i samverkan sammanställt.

– Över 140 000 personer utreddes enligt standardiserade vårdförlopp under förgående år, vilket är fler personer än någonsin. Det visar att SVF börjar bli ett alltmer etablerat arbetssätt inom cancervården. I stort sett alla regioner förbättrade uppfyllelsen av inklusionsmålet, vilket innebär att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas i ett standardiserat vårdförlopp. Ett omfattande och uthålligt arbete återstår för att förkorta ledtiderna inom samtliga diagnoser, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.

På nationell nivå förbättrades uppfyllelsen av inklusionsmålet till 83 procent i jämförelse med 76 procent under 2021. För ledtidsmålet, vilket är att 80 procent av patienterna ska få behandling inom den maximala ledtid som gäller, är en försämring märkbar. För samtliga regioner utom två har uppfyllelsen av ledtidsmålet försämrats 2022 jämfört med 2021. Under 2022 som helhet genomgick endast 42 procent av patienterna SVF inom de rekommenderade ledtiderna, jämfört med 47 procent föregående år. Bland dem som inte når målet är det framför allt gruppen av patienter som väntat längst på start av behandling som ökat. Några skillnader i ledtider kan inte påvisas mellan könen utifrån behandlingstyp eller på sjukvårdsregional nivå.

– Utvecklingen av ledtider inom SVF är bekymmersam. Det är viktigt att i varje region undersöka varför det ser ut som det gör och var flaskhalsarna i vårdförloppen finns. Man måste också få med sig alla medarbetare och jobba långsiktigt, säger Helena Brändström, nationell samordnare för SVF.

Kortare väntetider i cancervården – status för inklusions- och ledtidsmål i SVF