Ny utvärdering av nationella Min vårdplan cancer i 1177

Sidan publicerades 29 maj 2023

Regionala cancercentrum i samverkan har genomfört en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av Min vårdplan i 1177. Den visar att antalet aktiva Min vårdplan har femdubblats under de senaste två åren och att helhetsintrycket av Min vårdplan är gott hos patienter, behandlare och införandestödjare. Utvärderingen visar även på förbättringsmöjligheter.

— Det är glädjande att många tycker att Min vårdplan är ett värdefullt verktyg för att skapa delaktighet och inflytande för patienter genom hela vårdresan. För varje år utökas antalet Min vårdplan till fler diagnoser och det blir ett alltmer etablerat stöd och verktyg. Slutsatserna från utvärderingen är mycket värdefulla för utvecklingsarbetet framåt, säger Claire Micaux, nationell samordnare för Min vårdplan cancer.

Syftet med utvärderingen har varit att bättre förstå hur patienter och behandlare använder och upplever Min vårdplan. Utvärderingen fokuserar på fyra olika diagnosgrupper och omfattar erfarenheter från åtta mottagningar där patienter, behandlare och införandestödjare fått dela sina erfarenheter genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper.

Resultaten visar att vid de mottagningar som ingår i utvärderingen använder man Min vårdplan för de flesta av sina patienter. När en patient inte erbjuds digitala Min vårdplan beror det oftast på språkbarriärer, kognitiv svikt eller att patienten inte använder digitala tjänster. Många patienter upplever att Min vårdplan ger ökad kunskap om diagnos, vård och behandling, ökad trygghet och ökat inflytande medan behandlare upplever ökad kvalitet och jämlikhet i patientinformationen och ett minskat resursbehov.

I utvärderingen framkommer också att det finns skillnader i hur Min vårdplan används och upplevs. Vissa mottagningar använder Min vårdplan som ett informationsmaterial. Vid dessa mottagningar upplevs tjänsten ge ett begränsat mervärde och en ökad administration.

— För att uppnå en ännu bättre nytta av Min vårdplan skulle arbetssättet, innehållet och tekniken kunna utvecklas. Många patienter lyfter fram att plattformen Stöd och behandling skulle kunna göras mer användarvänlig så att det blir lättare att hitta både information och funktioner. Detta gäller framförallt planeringsverktyget som idag inte används i den förväntade omfattningen. Ungefär en tredjedel av patienterna som besvarat enkäten upplever också att det är svårt att navigera i Min vårdplan. Utöver det som framkommit i utvärderingen behöver vi arbeta vidare med hur vi ska tillgodose behoven hos de patienter som idag inte blir erbjudna Min vårdplan, de som tackar nej eller de som får Min vårdplan men av olika anledningar inte använder den. Ett annat utvecklingsområde är stöd till närstående, säger Claire Micaux.

Utvärderingen ger många konkreta förslag till det fortsatta arbetet. RCC i samverkan har nyligen beslutat att inrätta en funktionsgrupp för Min vårdplan med uppdrag att driva teknisk och innehållsmässig utveckling liksom att fortsätta stödja implementeringen av nya arbetssätt.

Med start efter sommaren 2023 kommer RCC att erbjuda nätverk för behandlare (kontaktsjuksköterskor och andra sjuksköterskor) där man kan utbyta erfarenheter. Funktionsgruppen för Min vårdplan kommer att fokusera på att utveckla interaktiviteten i det befintliga gränssnittet, samtidigt som det pågående samarbetet med Inera kring utvecklingen av plattformen och möjlighet till central kvalitetsuppföljning kommer att intensifieras. Slutligen kommer de diagnosspecifika arbetsgrupperna att arbeta vidare med innehåll i olika svårighetsnivåer och olika typer av medier. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med RCC:s övriga kunskapsstöd, den nationella kunskapsstyrningen och SKR, med det långsiktiga målet att integrera olika lösningar för en sammanhållen vård.

RCC i samverkan ska även se över möjligheterna kring hur min vårdplan i 1177 kan införas för fler patienter. Att stödja verksamheterna i implementeringen utgör en viktig del av arbetet framåt.

Fakta om min vårdplan:

Min vårdplan cancer är en del av den nationella cancerstrategin från 2009 som säger att alla patienter ska ha en skriftlig, individuell vårdplan. Syftet är att göra vården lättare att överblicka. Den innehåller sammanhållen och kvalitetssäkrad information om vård och behandling samt möjlighet till gemensam planering och kommunikation. Sedan 2020 har RCC tagit fram nationella versioner av Min vårdplan. 

Läs mer om Min vårdplan  

Utvärdering av Min vårdplan cancer i 1177 (pdf, öppnas i nytt fönster)