Nationellt vårdprogram för palliativ vård av vuxna har uppdaterats 

Sidan publicerades 27 juni 2023

I den tredje reviderade upplagan beskrivs hela det palliativa vårdförloppet ur olika aspekter. Nytt är bland annat ett avsnitt om begreppet ”samtal vid allvarlig sjukdom", njursvikt och en tydligare definition av målgruppen för palliativ vård. 

Vårdprogrammet är giltigt för all palliativ vård, oavsett om patienten har lång eller kort tid kvar i livet, diagnos eller vårdform.  

Tidigare integrering av palliativt förhållningssätt

– Ambitionen är att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i olika sjukdomsförlopp, även om det kortsiktiga målet är att erbjuda alla personer som behöver god vård under livets allra sista tid, säger Elisabet Löfdahl, ordförande i styrgruppen för vårdprogrammet.

– All erfarenhet visar att ett palliativt förhållningssätt tidigare i olika sjukdomsförlopp förstärker det personcentrerade arbetssättet och erbjuder redskap att lindra patientens lidande, säger Elisabet Löfdahl.

Samordning med vårdförloppet för palliativ vård

Uppdateringen fokuserar på att samordna vårdprogrammets budskap med det personcentrerade sammanhållna vårdförlopp för palliativ vård som togs fram av NPO Äldres hälsa år 2022. I linje med detta definieras målgruppen för palliativ vård tydligare som ”alla patienter med en livshotande sjukdom där det finns risk att patienten avlider i sin sjukdom eller skada inom dagar, månader eller år”. Det vill säga palliativ vård berör inte enbart den döende patienten. Vårdprogrammet har tagits fram av RCC tillsammans med bland annat medlemmar ur NPO Äldres hälsa och NAG Palliativ vård. 

Nya avsnitt för ytterligare bredd

Begreppet ”samtal vid allvarlig sjukdom” som introducerats i det palliativa vårdförloppet har förts in i vårdprogrammet och betonar ytterligare behovet av samtal med patienten tidigt i ett palliativt förlopp. Nytt är ett avsnitt om njursvikt. Avsnitten om neurologiska sjukdomar, symtomlindring och vård i döendefasen har kompletterats och referenser har uppdaterats. 

Skrivningarna om vikten av organisation av specialiserad palliativ vård och vikten av kompetens hos alla medarbetare kring palliativ vård kvarstår oförändrade. 

Flera delar i en jämlik palliativ vård

Vårdprogrammet ska ge förutsättningar för en bättre och mer jämlik palliativ vård. Svenska palliativregistret och det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för palliativ vård är andra viktiga pusselbitar för än god och jämlik palliativ vård. Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan den 30 maj 2023. 

Vårdprogrammet för palliativ vård av vuxna