Uppdaterat vårdprogram för vulvacancer

Sidan publicerades 9 juni 2023

Det nationella vårdprogrammet för vulvacancer har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan.

Uppdaterat sedan föregående version

  • Nytt kapitel om ärftlighet vid vulvacancer.
  • Nytt kapitel med stadieindelningen. En ny stadieindelning enligt FIGO 2021 kommer att användas i kvalitetsregistret SQRGC från och med 2024. I den nya stadieindelningen har tillvägagångssättet vid mätning av invasionsdjup ändrats vilket kan påverka indelningen i stadium IA eller IB. Patologerna har dock redan infört den nya mätmetoden under 2022. Stadium IVA har ändrats till IIIA vilket stämmer bättre överens med överlevnadsdata.
  • Uttrycken icke-HPV orsakad har ändrats till HPV oberoende samt subtyper har ändrats till genotyper. Flera typer av HPV-oberoende intraepiteliala lesioner relaterade till skivepitelcancer har lagts till. P53 status (wild type eller aberrant) bör svaras ut vid varje nytt fall av HPV-oberoende cancer.
  • Vid mikrometastas eller ITC rekommenderas adjuvant radiokemoterapi i stället för radikal lymfkörtelutrymning.
  • Evidensen för immunterapi vid vulvacancer har kommenterats.
  • Kvalitetsindikatorerna har justerats för att kunna mätas utifrån data från kvalitetsregistret.
  • Referenser har uppdaterats.

Nationellt vårdprogram vulvacancer