Kunskap om KAM och öppen kommunikation avgörande när patienter avböjer konventionell cancerbehandling

Sidan publicerades 14 juni 2023

När patienter avböjer konventionell cancerbehandling och istället överväger komplementär och alternativ medicin (KAM) uppstår många gånger en konflikt mellan läkare och patient. Det visar en studie som analyserat läkares och patienters erfarenheter i dessa kliniskt utmanande situationer. Artikeln har nyligen publicerats i The Oncologist.

Artikeln baseras på semi-strukturerade intervjuer med sju cancerpatienter som har avböjt onkologisk behandling och istället använt alternativmedicin. De använder exempelvis naturpreparat som kosttillskott och växtämnen, meditation, yoga, akupunktur, omläggning av diet, livsstilsförändringar, avgiftningskurer eller kinesiologi. Dessutom har ett tiotal onkologer och specialister inom palliativ vård intervjuats.

Dialogen avgörande för patientsäkerheten

Studien visade att när det gäller val av behandling fanns det en dissonans mellan läkarnas fokus på medicinska resonemang och patienternas uttryck för komplexa värderingar. Läkarnas svårigheter att förstå patienternas behandlingsval förvärrades när patienterna övervägde att använda alternativa metoder för att försöka ersätta den av cancervården erbjudna behandlingen, vilket försämrade kommunikationen ytterligare.

– Ojämlika roller kunde resultera i konfrontationer som riskerade att driva båda parter mot extrema och oflexibla ståndpunkter. Men trots dessa utmaningar kring behandlingsval och hierarkiska roller ansåg båda parter att öppen och respektfull kommunikation var avgörande för relationen och behandlingsval, säger Kathrin Wode, onkolog, med. dr och processledare integrativ cancervård RCC Stockholm Gotland.

– Patienterna uttryckte också vikten av att möta ett intresse och att känna sig lyssnade på. Deras önskan om stöd från hälso- och sjukvårdspersonal även gällande val kring KAM tydde på att de föredrog delat beslutsfattande, säger Johanna Hök Nordberg, leg apotekare, med. dr och processledare integrativ cancervård RCC Stockholm Gotland.

Preferens för vårdstrategier som omfattar både sjukdom och hälsa

I studien uttryckte deltagarna vikten av att både konventionella och KAM behandlingar både bör bekämpa cancer och stärka hälsan. Flera patienter betonade sin önskan att aktivt bidra själv till sin hälsa och behandling, genom exempelvis livsstilsförändringar. Samt att ta itu med psykologiska och sociala aspekter av sjukdomen. Alla patienterna kritiserade konventionell cancervård för att sakna ett holistiskt perspektiv.

Behov av stärkt kunskap om komplementära behandlingar

Resultatet av studien pekar på behov av att ta till sig komplexiteten i dessa situationer och uppmärksamma patienternas värderingar snarare än att visa på evidensen av den konventionella cancerbehandlingen.

– För detta krävs bland läkare en ökad medvetenhet om patienternas värderingar som leder till beslut som är svåra att förstå enbart ur ett medicinskt perspektiv. Dessutom krävs förbättrad kunskap om komplementära och alternativa metoder (KAM). Några läkare önskade bättre professionellt stöd och en möjlighet att erbjuda ett bredare team av vårdpersonal med kompetens inom KAM, säger Kathrin Wode.

RCC Stockholm Gotland har finansierat studien. Författarna till artikeln är:

  • Johanna Hök Nordberg (leg apotekare, med. dr och processledare integrativ cancervård)
  • Kathrin Wode (onkolog, med. dr och processledare integrativ cancervård RCC Stockholm Gotland)
  • Lena Sharp (onkologisjuksköterska, med. dr och chef för RCC Stockholm Gotland)
  • Per Fransson (professor i onkologisk omvårdnad vid Umeå universitet)


Läs hela artikeln i The Oncologist.