Överblick över kommande cancerläkemedel

Sidan publicerades 10 februari 2023

Samlad information om införandeprocessen för nya läkemedel, nya indikationer och kombinationer på gång finns nu publicerad i Kunskapsbanken på cancercentrum.se. Syftet är att man ska enkelt kunna se var i processen de nya behandlingarna finns och hur bedömningar och beslut ser ut.

läkemedel_regimbiblioteket.jpgLägesrapport för nya läkemedel

Läkemedelsområdet som helhet är ett komplext system med ett samspel mellan många olika aktörer. Därför samverkar alla regioner med myndigheter, industrin och kliniska experter i ett nationellt ordnat införande, men processen i vilken nya behandlingar värderas och slutligen godkänns kan vara svår att överblicka. På önskemål av bland andra onkologichefsrådet har RCC tagit fram denna överblick över nya läkemedelsbehandlingar på gång inom cancerområdet.

RCC:s dokument Nya Cancerläkemedel samlar information från offentliga protokoll från olika instanser i godkännandeprocessen. Dokumentet innehåller länkar till rätt instans samtidigt samt redovisar tidpunkter för beslut och ger en tydligare bild av flödet och tidsåtgången vid införande av nya behandlingsrekommendationer. Dokumentet uppdateras varje månad. Av sekretesskäl saknas en del uppgifter om handläggningstider hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), detta gäller främst receptläkemedel.

Ordnat införande

Alla regioner har frivilligt anslutit sig till en nationell samverkansmodell, där man arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel. Modellen innebär även samverkan med läkemedelsföretagen och myndigheter som Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. I samverkansmodellen ingår även rådet för nya terapier, NT-rådet, som beslutar vilka läkemedel som skall omfattas av nationell samverkan.

De Läkemedel och behandlingar som listas i dokumentet väljs ut av RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC). NAC-gruppen är rådgivande till NT-rådet vid bedömning av cancerläkemedel och förbereder frågor rörande cancerläkemedel till NT-rådet. Uppdraget syftar till att bidra till en snabb introduktion av nya rekommenderade cancerläkemedel samt att göra handläggningen mer transparent och begriplig. NT-rådet, i sin tur, ger rekommendationer om nya läkemedel och hur de ska användas.

Första versionen publicerad

I februari publicerades den första versionen av dokumentet Nya Cancerläkemedel i Kunskapsbanken under Stöddokument. Eftersom dokumentet är menat att ge en tydlig och samtidigt enkel bild av införandeprocessen och status över nya läkemedel, välkomnas alla förslag på förbättringar. Kommentarer skickas till ulrika.landin@skane.se

Nya Cancerläkemedel