Kontaktsjuksköterskan ett decennium - utmaningar och framgångar

Sidan publicerades 28 februari 2023

Alla patienter med cancer ska erbjudas en fast kontakt vid den cancervårdande kliniken. Det rekommenderade den nationella cancerstrategin från 2009. Kontaktsjuksköterskan är i dag nyckelpersonen i mötet med patienter och deras närstående i cancervården.

En kartläggning från SKL (SKR) och RCC i samverkan 2012 visade på ojämlika förhållanden i patientens kontakt med vården. Kontaktsjuksköterska, kontaktperson, koordinator, patientlots, patientansvarig. Rollbeskrivningarna var många och såg olika ut över landet och mellan diagnosgrupper. Efter Nationella cancerstrategins rekommendation om fast kontaktperson togs en nationell uppdragsbeskrivning fram, mot bakgrund av kartläggningen och med hjälp av patientrepresentanter. Det resulterade i dagens kontaktsjuksköterska.

Att vara speciellt tillgänglig och säkerställa att patienten blir delaktig i sin egen vård ingick bland annat i den nya beskrivningen. I dag finns drygt 1500 kontaktsjuksköterskor i Sverige. Hanna Christensson är sedan 2014 en av dem. Hon förklarar varför kontaktsjuksköterskan behövs:  

— De personliga mötena och den psykosociala biten är väldigt viktiga. Det handlar om att ge komplex rådgivning till svårt sjuka patienter. Det kräver erfarenhet och förenklar om jag känner patienten, säger Hanna Christensson, kontaktsjuksköterska på kolorektalmottagningen vid Karolinska.

I dag lever fler patienter längre tack vare nya terapier. Fler behöver därför kontaktsjuksköterskans stöd. Men personalbrist och svårigheter att rekrytera nya till uppdraget gör att det blir ansträngande för befintliga kontaktsjuksköterskor att hinna med uppdraget.

Ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet undersökte organisatoriska förutsättningar och vårdkvalitet för kontaktsjuksköterskor 2020. Resultatet visade att färre än hälften saknade ett skriftligt uppdrag från sin chef och många angav att de hade för lite tid avsatt för sitt uppdrag.  

— Cancervården behöver fler kontaktsjuksköterskor med rätt förutsättningar för att fler ska vilja söka uppdraget och stanna. Närmsta chefen behöver ha kunskap om vad uppdraget innebär och är den som kan skapa förutsättningarna. Den nationella uppdragsbeskrivningen som RCC tagit fram och utbildningar för kontaktsjuksköterskor är exempel på stöd som verksamheterna kan använda för att stärka rollen, förklarar Katja Vuollet, ordförande för Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor vid RCC i samverkan.

Hanna Christensson menar att det är viktigt att höja statusen för yrket så att fler blir intresserade. Det hon tycker är mest givande med uppdraget är bland annat att:

— Få göra skillnad med små medel! Som kontaktsjuksköterska kan du hjälpa till att förebygga både rädslor inför och biverkningar av behandlingen. Du kan hjälpa till att avdramatisera och normalisera känslor som är svåra för patient och närstående.

”Min kontaktsjuksköterska är som min mentor, syster och mamma” – en röst från patient

En man med kronisk sjukdom som får en palliativt syftande behandling berättar:

”Jag lever i en lyxtillvaro. Jag har en kontaktsjuksköterska sedan 2016, när hon inte är på plats finns en ersättare.

Vår kontakt idag är mest på mitt initiativ, jag ringer när jag behöver ha tag i kontaktsjuksköterskan. Utöver det har jag läkarbesök. Jag är just nu inte i aktiv behandling.

Jag känner mig trygg i att det är lätt att få kontakt, våra möten känns viktiga och relevanta. De känner mig och min bakgrund, ställer rimliga och relevanta frågor.

Min kontaktsjuksköterska är som min mentor, syster och min mamma. Hon är mitt ankare i livet. Kontaktsjuksköterskan räddar mig om och om igen. Jag och min hustru är så trygga och tacksamma. Jag tänker ofta på min kontaktsjuksköterska. Hon är en av mina närmaste, i livet. Jag blir rörd när jag tänker på henne.

Saker känns inte så svåra, även om de är allvarliga och livshotande. Hon får mig att känna mig trygg och min tillvaro blir mera begriplig.”

Nationell beskrivning kontaktsjuksköterskans uppdrag

RCC i samverkan har fastställt en nationell beskrivning av kontaktsjuksköterskans uppdrag. Enligt uppdragsbeskrivningen ska kontaktsjuksköterskan:

  • vara tydligt namngiven för patienten.
  • vara speciellt tillgänglig för patienten eller kunna hänvisa till annan kontakt.
  • informera om kommande steg i vårdprocessen.
  • göra evidensbaserade bedömningar av patientens behov och vidta åtgärder, antingen själv eller förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, samt följa upp insatta åtgärder.
  • ansvara för att en individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, upprättas.
  • ge stöd till patient och närstående vid normal krisreaktion.
  • säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin egen vård.
  • aktivt bevaka ledtider i samverkan med SVF-koordinator.
  • genomföra aktiva överlämningar vid byte av ansvarig vårdgivare.
  • delta i multidisciplinära ronder/möten.

Kontaktsjuksköterska 

Vem nominerar du till årets kontaktsjuksköterska 2023?

Nationell kontaktsjuksköterskedag 21 mars Kalmar

Delrapport Kontaktsjuksköterskor i cancervård – organisatoriska förutsättningar och vårdkvalitet