Regeringen och SKR överens om 809 miljoner till cancervården

Sidan publicerades 21 december 2023

Under onsdagen blev den årliga överenskommelsen mellan SKR och regeringen klar. Överenskommelsen sätter ramarna för Regionala cancercentrums (RCC) arbete för 2024. Beskedet från regeringen och regionerna är att fokusera på rehabilitering, screening och tidig upptäckt, samt på förbättringar som leder till bättre tillgänglighet. Och att fortsätta förvalta och utveckla det som redan fungerar bra.

– Många punkter återkommer från år till år. Budskapet är att förvalta och utveckla det som är bra, till exempel arbetet med kunskapsstöd. Sedan tillkommer några särskilt utpekade områden varje år. I år ligger stort fokus på rehabilitering och på de diagnostiska processerna patologi och radiologi, säger Kjell Ivarsson.

Processarbete och tillgänglighet viktiga frågor

Överenskommelsen innebär att regeringen avsätter 809 miljoner kronor ur statsbudgeten för att stötta regionerna att genomföra de insatser som man kommit överens om. Av dessa går 365 miljoner kronor direkt till regionerna för att de ska fortsätta arbetet med processarbete och tillgänglighet inom standardiserade vårdförlopp. Utöver dessa finns 120 miljoner kronor som regionerna kommer att kunna ansöka om för att arbeta med sina processer för patologi och radiologi.

– Patologi och radiologi ingår i nästan alla cancerprocesser. Förbättringar där blir förbättringar för nästan alla cancerpatienter och även för övrig vård. Jag är mycket glad att vi kommer att kunna stötta regionernas arbetet med att stärka upp de processerna, tillägger Kjell Ivarsson.

Särskilda medel för rehabilitering för barn och vuxna

Även inom rehabilitering kommer regionerna att kunna ansöka om medel för särskilda insatser, sammanlagt 100 miljoner kronor.

– Under 2023 tog vi fram ett uppdaterat vårdprogram för cancerrehabilitering. De extra medlen är ett välkommet tillskott till regionerna för att införa de nya arbetssätten som beskrivs där. Inom RCC kommer vi också att fortsätta arbetet med utbildningsmaterial och annat som regionerna behöver för att komma vidare, säger Kjell Ivarsson.

– Det är också glädjande att medlen kommer att komma både barn och vuxna till del. I början av 2024 publicerar vi det helt nya vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn, och även där kommer vi att kunna ge regionerna stöd i införandet. Det blir ett av RCC:s riktigt viktiga uppdrag under 2024, tillägger Kjell Ivarsson.

Större satsning än tidigare år

Årets överenskommelse omfattar mer medel än tidigare år.

– Den största delen av ökningen ligger i de medel som regionerna kan ansöka om, för arbete med rehabilitering, patologi och radiologi. Men vi på RCC får också mer resurser för vårt arbete med att stötta regionerna, inom bland annat tidig upptäckt av cancer inklusive screening, säger Kjell Ivarsson.

– Överenskommelsen är ett kvitto på den samsyn som finns i Sverige, om att vi är på väg åt samma håll och vill samma saker. Den ligger också väl i linje med intentionerna i EU:s cancerplan. Jämlik vård och jämlik hälsa är prioriterat. På det här sättet kan vi arbeta tillsammans, undvika att uppfinna hjulet på nytt i 21 regioner, och jobba med de frågor som leder till bästa möjliga vård och bästa möjliga livskvalitet för alla cancerpatienter i Sverige, avslutar Kjell Ivarsson.

Överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2024