Uppdaterat vårdprogram för ALL

Sidan publicerades 24 augusti 2023

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en ovanlig cancersjukdom engagerande benmärgen där cirka 50 vuxna personer per år insjuknar i Sverige. Nu har det nationella vårdprogrammet för ALL uppdaterats.

Det nationella vårdprogrammet omfattar även lymfoblastlymfom (LBL) av B- och T-cellstyp då både behandling och WHO-klassifikation är samstämmig för LBL och ALL.

Behandlingsprotokollen för ALL och LBL är komplicerade med behandling i upp till 2,5 år och för vissa undergrupper kan tillsvidarebehandling bli aktuellt. Till patienter med hög risk för återfall rekommenderas allogen hematopoetisk stamcellstransplantation(HSCT). 

De viktigaste förändringarna jämfört med föregående version är:

  • Förändrad rekommendation vid Philadelphia-negativ ALL där MRD-analys bör utföras med två metoder (flödescytometri och RQ-PCR) för patienter där intensivbehandling inkluderande HSCT kan bli aktuell.

  • Uppdaterade riktlinjer om målsättning för MRD inför allo-HSCT samt rekommendationer för att uppnå fullgott behandlingssvar.

  • Uppdatering om behandling med TKI efter allo-HSCT och MRD-monitorering.

  • Rekommendationerna inkluderar numera även formellt behandling av lymfoblastlymfom med protokollet NOPHO ALL 2008, med dosreduktioner för patienter > 45 år. Uppdaterad information ges kring responsutvärdering och behandlingsval.

  • Burkittleukemi ingår inte längre i nationella vårdprogrammet för ALL utan tas upp i nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom tillsammans med Burkittlymfom i enlighet med WHO-klassifikationen.

Nationellt vårdprogram för Akut lymfatisk leukemi, Kunskapsbanken