Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF, stöddokument och patientinformation till Min vårdplan

Sidan publicerades 15 april 2023

I dag går sex nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp, två Min vårdplan för cancer och två stöddokument ut på remiss.

Remissrundan är två månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Sista svarsdatum är den 14 juni 2023.

Reviderade dokument

 • Nationellt vårdprogram för akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Nationellt vårdprogram för hudlymfom
 • Nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer
 • Nationellt vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom
 • Nationellt vårdprogram för prostatacancer
 • Standardiserat vårdförlopp för prostatacancer

Nya dokument

 • Patientinformation till Min vårdplan livmoderkroppscancer
 • Patientinformation till Min vårdplan njurcancer
 • Stöddokument för bedömning och hantering av biverkningar vid behandling med checkpointhämmare
 • Stöddokument för diagnostik och behandling av kronisk GvHD

Lämna remissvar

Svaren samlas in via ett enkätverktyg. Du hittar länkar till respektive enkät från sidan Kunskapsstöd på remiss.

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningssystemet har fyra remissrundor per år. Rundorna är två månader långa och startar 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.