Rekommendation av produkter för att underlätta planering av bröstcanceroperationer

Sidan publicerades 26 april 2023

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har kommit med en rekommendation till regionerna som gäller två produkter som ska underlätta planeringen av bröstcanceroperationer genom att öka flexibiliteten för de kliniska verksamheterna.

Rekommendationen gäller produkterna Magtrace och Sentimag, som används tillsammans för att kartlägga så kallade portvaktskörtlar. Portvaktskörtlarna opereras ut för analys i syfte att upptäcka spridning av bröstcancer. MTP-rådet bedömer utifrån klinisk evidens att produkterna för detta ändamål fungerar lika bra som den standardmetod som används idag, portvaktskörtelskintigrafi. Däremot finns andra fördelar som till exempel att det inte krävs nuklearmedicinsk utrustning, som är fallet för skintigrafi. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har också gjort en hälsoekonomisk analys och kommit fram till att kostnaden för produkterna visserligen är något högre jämfört med dagens metod, men att de andra fördelarna kan överväga.

– Den här metoden används redan idag på några sjukhus, men vi har nu gjort en bedömning av evidensläget och hälsoekonomin och kommit fram till att produkterna sannolikt är lika bra som dagens standardmetoder plus att de medför större flexibilitet när det gäller utrusning, lagerhållning och logistik. Rekommendationen ska ses som ett stöd till regionerna att besluta om användning av produkterna, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet.

MTP-rådet ingår i regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom det nationella systemet för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

Produkterna Magtrace och Sentimag - rekommendation och sammanvägd bedömning. 

Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet.