Goda exempel IPÖ – Intervju om IPÖ prostatacancer som gör framsteg i Växjö

Sidan publicerades 14 april 2023

I Växjö, på Kirurgkliniken, har man sedan en tid tillbaka lyckats med att implementera IPÖ fullt ut. Idag har kliniken alla sina patienter som är diagnostiserade med prostatacancer (2.300 stycken) registrerade i IPÖ.

Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ger snabbt en översikt av patientens historik och situation. RCC startade projektet 2018 med att utveckla åtta olika IPÖ:er varav prostatacancer var en av diagnoserna. Tidigare fanns PPC (patientöversikt prostatacancer) och var utvecklat enbart för patienter som behandlades för avancerad prostatacancer. Under IPÖ projektet utvecklades PPC till att täcka prostatacancersjukdomen från diagnos till den senare delen av sjukdomen.

Idag har patienter med prostatacancer en egen IPÖ och patienten kan själv besvara sin egen PROM-enkät digitalt och beskriva symtom, biverkningar och allmänna hälsa. Enkätsvaren visas i patientöversikten över tid.

Therese Hallberg och Ludmilla Hammarström, medicinska sekreterare på Kirurgkliniken i Växjö, arbetar till vardags med IPÖ och Therese var med från början när beslutet togs om att införa IPÖ på kliniken.

- Vi hade från start mycket stöd från våra chefer och fick stort förtroende för att sköta implementeringen och undersöka hur IPÖ skulle användas på bästa sätt för att gynna verksamheten, men det absolut viktigaste var nog att det tidigt kom ett beslut om att vi skulle få avsatt tid för arbetet, säger Therese.

Vår målbild var att detta skulle spara tid för vårdpersonalen

I den dagliga verksamheten har IPÖ fungerat bra, mycket tack vare att man haft en klar och långsiktig målbild.

- Vår målbild var att detta är något som kommer spara tid för vårdpersonalen, öka patientsäkerheten samt gynna patienten långsiktigt. Det har vi haft i åtanke så fort vi genomfört eller planerat något i IPÖ. En annan viktig aspekt har varit att utbilda sjukvårdpersonalen kontinuerligt i samband med uppdateringar av patientöversikten, säger Therese.

Arbetet med IPÖ fick sig en skjuts i positiv riktning när kliniken beslutade att personalen skulle få tillgång till ytterligare teknisk utrustning.

- Det blev en stor skillnad i arbetet när vi fick in dubbla dataskärmar till de som skulle arbeta i IPÖ. Det gjorde att personalen kunde jobba i journalen och IPÖ parallellt, vilket sparade tid, ökade effektiviteten och gav vårdpersonalen en bättre överblick mellan journalen och IPÖ, säger Ludmilla.

Stort användningsområde för kontaktsjuksköterskorna och urologerna

Sjukvårdspersonalen har kommit i gång med att kontinuerligt arbeta i IPÖ, vilket underlättar inför mötet med patienten.

- I vår verksamhet är det framför allt kontaktsjuksköterskor och urologer som använder sig av IPÖ. De går in i IPÖ för att få en snabb överblick och utifrån det kan de välja vad de vill undersöka ytterligare i journalen. Många använder även IPÖ för att förbereda sig inför mötet med patienten, bland annat med hjälp av PROM-enkäter. Det ger vårdpersonalen en möjlighet att få mer information om patientens välmående. Det underlättar för att kunna sätta sig in i patienten och veta vad som kan vara bra att prata om i mötet.

På kliniken har IPÖ bidragit med att lättare kunna fånga upp patienter som blir borttappade, vilket lett till ökad patientsäkerhet.

- Den absolut största fördelen med IPÖ har hittills varit den ökade patientsäkerheten. Vi kan nu fånga upp patienter som blivit borttappade, eftersom vi har tillgång till en lista över alla våra patienter. Vi uppdaterar även listan kontinuerligt så att ingen patient ska ha en IPÖ som är äldre en sju månader, säger Therese.

Viktigt med tid och tålamod

Avslutningsvis förklarar Therese och Ludmilla att implementeringen av IPÖ inte genomfördes över en natt och båda är tydliga när de rekommenderar vad andra verksamheter ska tänka på innan en eventuell implementering.

- Det viktigaste är att man har tid, tålamod och en tydlig målbild. Att man får avsatt tid är extra viktigt i början, eftersom det kan ta lite tid att få alla delar på plats, men när man väl kommit i gång så blir det lättare. Lite som ett skepp som lämnar hamnen innan det kommer ut på öppet hav, säger Terese.

Ludmilla fyller i:

- Det kan också vara bra om några på kliniken, förslagsvis medicinsk sekreterare eller vårdadministratörer tar ett mer övergripande ansvar som superanvändare och kontaktpersoner som kan stötta nya kollegor när de ska börja jobba med IPÖ samt för att kunna hålla alla uppdaterade vid eventuella systemuppdateringar.