Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

Sidan publicerades 15 september 2022

Idag går fem nationella vårdprogram och ett SVF för cancer ut på remiss, liksom patientinformation till Min vårdplan för två nya och två uppdaterade diagnoser.

Bilagan för trombos och blödning är en ny bilaga till vårdprogrammet akut onkologi, övriga vårdprogram och SVF är revideringar av tidigare versioner.

Remissrundan är två månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Kunskapsstöd på remiss

Vårdprogram och vårdförlopp

  • Nationellt vårdprogram Aggressiva B-cellslymfom (Reviderad)
  • Nationellt vårdprogram Akut onkologi - Bilaga:Trombos och blödning
  • Nationellt vårdprogram Binjuretumörer (Reviderad)
  • Nationellt vårdprogram Kronisk myeloisk leukemi, KML (Reviderad)
  • Nationellt vårdprogram Palliativ vård (Reviderad)
  • Standardiserat vårdförlopp Bukspottkörtelcancer (Reviderad)

Min vårdplan

  • Patientinformation till Min vårdplan Hudcancer
  • Patientinformation till Min vårdplan Bukspottkörtelcancer
  • Patientinformation till Min vårdplan Tumörer i centrala nervsystemet (Reviderad)
  • Patientinformation till Min vårdplan Tjock- och ändtarmscancer (Reviderad)

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningssystemet har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella kunskapsstöd publiceras. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.