Hög operationsvolym påverkar inte urinläckage efter radikal prostatektomi

Sidan publicerades 12 september 2022

Urinläckage är en vanlig biverkan för män som opererats för prostatacancer, och risken för urinläckage påverkas inte av kirurgens operationsvolym. Det visar en studie som nyligen publicerats i Scand J Urol. Studien baserades på analys av enkäter med patientrapporterade utfallsmått (PROM) i NPCR för män som opererats 2017–2019. Av de opererade männen hade 14% urinläckage ett år efter operation.

Rebecka Godtman

Rebecka Arnsrud Godtman, studiens försteförfattare.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan forskare verksamma vid en rad olika universitet som alla är engagerade i NPCR. I studien undersöktes om män som opererades av kirurger som utför många operationer hade mindre risk att få urinläckage.

– För annan kirurgi är det känt att kirurger som utför många operationer har färre komplikationer än de som utför få operationer. Men till vår förvåning kunde vi inte se den kopplingen, säger Rebecka Arnsrud Godtman, försteförfattare till studien tillika docent och specialistläkare på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Män som opererades av högvolymskirurger hade inte mindre risk att drabbas av urinläckage än de som opererades av kirurger som utförde färre operationer. Det understryker vikten av feedback från patienter med hjälp av PROM-enkäter. På så vis kan den enskilde kirurgen få feedback på operationsresultatet, fortsätter Rebecka Arnsrud Godtman.

Resultatet grundas på PROM-data

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) mäts med hjälp av PROM-enkäter som delas ut på patientens behandlande klinik före operation och strålterapi. Sedan 2018 används e-formulär som patienten fyller i online. Ett år efter operation eller strålterapi skickas en PROM-enkät till männen från RCC Mellansverige, som är stödjande RCC för NPCR.

I denna studie hade 4 668 män besvarat enkäten ett år efter operation, vilket motsvarar drygt hälften av de opererade männen. I NPCR arbetar man intensivt för att höja svarsfrekvensen, bland annat genom att förenkla för patienten att besvara enkäten via 1177.se.

Sambandet mellan operationsvolym och risk för urinläckage undersöktes genom att jämföra genomsnittliga antal operationer en kirurg gjorde per år mellan åren 2017–2019 och andel män med urinläckage. Eftersom erfarna kirurger opererar svåra fall justerade forskarna för tumörens allvarlighetsgrad, storlek och mannens allmänna hälsa och ålder, men sambandet kvarstod.

Statistiken i NPCR om risken för urinläckage är tillgänglig för kirurgen själv och för kliniken, och är ett viktigt verktyg i arbetet att förbättra vårdkvaliteten.

– Kirurgerna kan gå in i registret och se sina egna resultat och jämföra med andra. Som patient kan du alltid fråga din kirurg hur dennes operationsresultat ligger till, och det tycker jag att kirurgen borde kunna svara på, säger Rebecka Arnsrud Godtman.

Ta del av hela studien

Hela studien finns att läsa via PubMed.

Surgeon volume and patient-reported urinary incontinence after radical prostatectomy. Population-based register study in Sweden, Scand J Urol