Delrapport om överenskommelsen 2022

Sidan publicerades 19 oktober 2022

Den 30 september lämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en delrapport till Socialdepartementet om överenskommelsen med staten om jämlik och effektiv cancervård.

Överenskommelserna på cancerområdet mellan SKR och staten driver utvecklingen inom cancervården framåt enligt intentionerna i den nationella cancerstrategin. I rapporten redovisas de insatser som RCC genomfört under det första halvåret 2022.

Ett mycket viktigt framsteg inom området prevention och tidig upptäckt är att screeningen för tjock-och ändtarmscancer nu är igång i samtliga regioner. Inom arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) har urologin identifierats som särskilt bekymmersamt vad gäller väntetider. Därför har en nationell genomlysning av urologin påbörjats under 2022, för att stödja regionerna i arbetet med att förbättra tillgängligheten inom området.

— Det känns väldigt bra att vi har tagit en bred ansats i arbetet och inkluderat både benign och malign urologi. Det behövs för att vi ska kunna komma framåt. Tanken är att genomlysningen kommer att ligga till grund för ett långsiktigt arbete för att förbättra tillgänglighet och kvalitet inom urologin.  Säger Helena Brändström, tf nationell cancersamordnare.

För områdena kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning har bland annat en nordisk benchmarkingstudie om strålbehandling genomförts och utbildningar för strukturerat arbetssätt vid bedömning av cancerrehabiliteringsbehov tagits fram.

Insatser som genomförts på sjukvårdsregional nivå och insatser inom barncancerområdet redovisas i en separat bilaga.

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider (Delrapport om överenskommelsen 2022, pdf, nytt fönster)