Uppföljning av regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp under 2022

Sidan publicerades 16 november 2022

Regionernas redovisningar av arbetet med standardiserade vårdförlopp för 2022 finns nu att ta del av.

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) är en viktig del i att säkerställa att en nationellt jämlik cancervård uppnås. I överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sattes två nationella mål. Det första var att 70 procent av alla cancerpatienter skulle utredas inom ett standardiserat vårdförlopp, det så kallade inlusionsmålet. Det andra målet var att 80 procent skulle få behandling inom fastställda optimala väntetider (ledtider) inom olika cancerdiagnoser. 

I årets överenskommelse delar staten ut 365 miljoner till regionerna för deras arbete med SVF. Hälften av medlen är prestationsbaserade och för att ta del av dessa medel behöver regionerna klara inklusionsmålet. Socialstyrelsen har haft i uppdrag att kartlägga hur väl målen uppfyllts med utgångspunkt från regionernas årsredovisningar över införandet av SVF. Socialdepartementet beslutar sedan om medelstilldelningen. Detta beslut väntas komma i början av december.

Sammantaget visar kartläggningen att inkusionsmålet uppnås på nationell nivå med god marginal. Alla regioner förutom en klarar målet. För riket som helhet är siffran 80 procent. Flera regioner visar förbättringar det första halvåret 2022 jämfört med 2021. Dock uppnår ingen region ledtidsmålet.

– Att de allra flesta regioner klarar inklusionsmålet är ett mycket positivt besked och en förutsättning för att vi kan få en heltäckande bild av väntetidsläget i regionerna. Men vi har fortfarande en stor utmaning för att kunna komma åt väntetiderna, säger Helena Brändström, tillförordnad nationell cancersamordnare. 

I redovisningarna från regionerna beskrivs inom vilka område som de största hindren finns för att uppnå ledtidsmålen och vilket förbättringsarbete som görs i syfte att korta ledtiderna.

Samtliga av regionernas redovisningar för 2022 finns att ta del av här. 

Regionernas redovisningar 2022

Socialstyrelsens rapport Nationellt och regionalt arbete med standardiserade vårdförlopp 2022 (pdf nytt fönster)