Cancerpatienter löper högre risk för självmord

Sidan publicerades 29 mars 2022

Kunskapsläget i Sverige idag visar att cancerpatienter löper en högre risk för självmord än befolkningen i övrigt. Vetenskapliga studier som även beskriver de svenska förhållandena visar att självmordsrisken bland cancerpatienter är minst dubbelt så hög, jämfört med den övriga befolkningen.

Risken är högst direkt efter diagnos för att därefter minska över tid. De cancersjukdomar där självmordsrisken är högst är huvud- och halscancer, lungcancer och cancer i magtarmkanalen - inklusive cancer i bukspottkörtel. Vi vet också att risken är störst bland ensamstående män med bristande socialt stöd, personer i högre ålder samt hos personer med psykisk ohälsa och även kroppsliga sjukdomar redan före cancerbeskedet.

– Vårdgivare känner sig ofta inte tillräckligt erfarna och säkra för att bedöma risken för självmordsbenägenhet, säger Thomas Björk-Eriksson överläkare och professor i onkologi samt verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum väst. Det behövs mer kunskap, utbildning, organisation och fokus på detta område.

- Vi behöver lära oss att vara lyhörda och särskilt uppmärksamma nedstämdhet, depression och självmordsbenägenhet och utarbeta en nationell handlingsplan, en ”nollvision” för prevention mot självmord vid cancersjukdomar. Han avslutar med att han anser att Regionala cancercentrum som samarbetar på nationell nivå med det svenska kunskapsstyrningssystemet och regionerna för en mer jämlik cancervård bör ha en viktig roll inom detta område.

 

Cancerdiagnos ökar risken för depression och självmord, DN 220328