Fler patienter och bibehållna ledtider i cancervårdens standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 21 mars 2022

Fler än någonsin utreds med standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet, och ledtiderna har inte blivit längre under pandemin. Det visar den årsrapport som RCC i samverkan publicerar i dag om arbetet med standardiserade vårdförlopp.

Antalet personer som utretts enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) har fortsatt att öka och var fler 2021 än tidigare år, totalt 131 538 personer. På nationell nivå utreddes mer än 70 procent av alla nya cancerfall enligt standardiserat vårdförlopp, vilket har varit ett mål sedan satsningen började. Det finns fortfarande skillnader mellan regionerna och några regioner utreder mindre än 70 procent av cancerpatienterna enligt SVF.

Under 2020 blev ledtiderna kortare än något tidigare år. Den troligaste förklaringen till detta är att behandling av cancerpatienter prioriterades under den inledande delen av pandemin medan annan vård, som till exempel icke akut kirurgi, fick vänta. Under 2021 behövde regionerna komma i kapp med den uppskjutna vården och det prioriteringsmönster som rådde innan pandemin har återupptagits. Det har lett till att ledtiderna är tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Ett undantag ses dock för de patienter som får läkemedelsbehandling, där de förbättrade ledtiderna håller i sig.

– Det ett gott betyg till cancervården att man har lyckas hålla kvar vid samma ledtider som före pandemin, i ljuset av hur väntetidsläget ser ut för all övrig vård. Rapporten visar att cancervården klarat att hålla kvar vid goda arbetssätt trots den hårda belastningen under pandemin, säger Helena Brändström, nationell samordnare för SVF-satsningen. 

Ett område som sedan länge har stora problem med ledtiderna är de urologiska diagnoserna, särskilt urinblåsecancer. Här har ledtiderna försämrats ytterligare.

– Urologin är ett område som behöver extra fokus, säger Helena Brändström. Därför gör vi i år en genomlysning av den urologiska vården i Sverige, som ett underlag till en rejäl kraftsamling.

Standardiserade vårdförlopp initierades år 2015 av regeringen och Sveriges kommuner och regioner. Syftet var både att öka kvaliteten och jämlikheten i cancervården och att korta ledtiderna. Fokus låg på att tidigt upptäcka personer med symtom som kan bero på cancer, ge dem en snabb utredning och därmed korta tiden till diagnos och start av behandling.

Resultaten i årsrapporten stämmer väl överens med resultaten från de rapporter om hur covid-19-pandemin har påverkat antalet registrerade cancertumörer som RCC har publicerat under pandemin.

Rapport: Kortare väntetider i cancervården 2020-2021