Uppdaterat Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi - MPN

Sidan publicerades 13 maj 2022

Det nationella vårdprogrammet för Myeloproliferativ neoplasi (MPN) har genomgått en mindre uppdatering och fastställts av RCC i samverkan 2022-05-03.

Förändringar jämfört med tidigare version:

  • Ett pegylerat IFN-alfa-preparat, ropeginterferon alfa-2b är godkänt i Sverige på indikation polycetemia vera men saknar subvention varvid läkemedlet ej kan rekommenderas.
  • Vid myelofibros i riskkategori intermediär-2 och hög är JAK-hämmaren fedratinib godkänd för behandling och ingår i läkemedelsförmånen.
  • Trombos och blödning vid MPN har tilldelats ett eget kapitel med utvidgad information. Rekommendationerna bibehålls dock i enlighet med tidigare versioner.
  • Kapitel 16 om egenvård har uppdaterats med nya referenser.

Utöver ovanstående har en del mindre förtydliganden och språkliga förbättringar gjorts samt referenser uppdaterats.

Nationellt vårdprogram myeloproliferativ neoplasi, Kunskapsbanken