Ökande nöjdhet hos patienter utredda för cancer

Sidan publicerades 20 maj 2022

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Sedan införandet av (SVF) har patienternas upplevelser av SVF följts upp via enkäter. Enkätsvaren visar att patienternas upplevelser av SVF kontinuerligt förbättrats.

Uppföljning av patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information ingår som en viktig del i arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF). En enkät skickas därför till de individer som genomgått en utredning, både patienter som fått ett cancerbesked och de som avslutat SVF av någon annan orsak får enkäten. Under perioden 2017-2021 har över 124 000 enkäter besvarats.

Enkätsvaren visar att patienternas upplevelser av SVF kontinuerligt förbättrats. Både det emotionella stödet och möjligheten att vara delaktig i den omfattning man själv önskar har ökat sedan 2018. En tydlig ökning ses även för andelen cancerpatienter som får en vårdplan.

imageaem5b.png

imagem1lf.pngKälla: patientenkat.se

”Även om förbättringarna i vissa fall är siffermässigt små så visar de på ett kontinuerligt förbättringsarbete inom vården. Det är många svar som ligger bakom. De visar också på att arbetssättet med SVF, nu när det blivit mer etablerat, fungerar bra ur patientsynvinkel.” säger Helena Tufvesson Stiller

Precis som tidigare finns regionala skillnader samt skillnader mellan vårdförlopp. Ett exempel på vårdförlopp med en tydlig förbättring av patientupplevelsen är SVF för Urinblåsa och övre urinvägar. För vårdförlopp som AML och Bröstcancer, där man legat på en konstant hög nivå, syns inte förbättringen alltid lika tydligt.

”Trots att det fortfarande finns utmaningar att arbeta med, finns det all anledning att vara stolt över den cancervård som bedrivs i Sverige.” säger Helena Tufvesson Stiller

Samtliga svar finns på Nationell Patientenkät