Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska 2022

Sidan publicerades 18 maj 2022

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Processledarna i cancervården är den viktigaste länken mellan såväl nationell som regional kunskapsbildning och den kliniska verksamheten. De har en avgörande roll i arbetet med att omsätta gemensamma kunskapsstöd till praktisk cancervård.

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor möter patienter med komplexa behov och deras närstående. De skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjlighet att vara delaktig i den egna vården.

För att uppmärksamma, hedra och tacka dessa viktiga personer i cancervården för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare.

Utmärkelserna överlämnades idag av chefen för respektive RCC-område . Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska gick till medarbetare i varje sjukvårdsregion som på ett särskilt förtjänstfullt sätt utmärkt sig i sin yrkesroll.

Årets processledare 2022

Årets processledare är alla förebilder, pådrivare och ambassadörer för RCCs verksamhet. De har alla varit processledare under flera år, några ända sedan starten av RCC.

Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård. Med patientens bästa för ögonen medverkar de framgångsrikt till genomförandet av cancerstrategins intentioner genom arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning via kvalitetsregister och dialog med verksamheterna.

Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla processerna inom sina sjukvårdsregioner.

Årets processledare (från vänster i bild)
RCC Norr: Fredrik Wallin
RCC Mellansverige: Charlott Mörth
RCC Stockholm Gotland: Jenny Rundgren
RCC Syd: Carina Modéus
RCC Väst: Maria Edegran
RCC Stockholm Gotland: Truls Gårdmark
RCC Sydöst: Anna Fyrenius

Årets PL 2022.png

 

Årets kontaktsjuksköterska 2022

Årets kontaktsjuksköterska möter patienter och närstående med engagemang, kunnighet, lyhördhet och respekt.

De står alla för kontinuitet och skapar trygghet för både patienter och närstående, stärker deras ställning i vården och har förmågan att se allas individuella behov. De ser till att patienterna får individuella skriftliga vårdplaner och att patienter och närstående är välinformerade.

Genom sitt arbete bidrar de till att skapa smidiga och rationella patientflöden. Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla kontaktsjuksköterskerollen på sin klinik.

Årets kontaktsjuksköterska
RCC Norr: Annelie Magnusson
RCC Norr: Viveca Granberg
RCC Mellansverige: Cecilia Colmet
RCC Mellansverige: Lise-lott Rödlund Böckert
RCC Mellansverige: Moamera Ramic
RCC Stockholm Gotland: Anette Länn
RCC Stockholm Gotland: Petra Andreasson Thomsson
RCC Syd: Ing-Marie Nilsson
RCC Sydöst: Ann-Christin  Fallsberg
RCC Väst: Karin Janneson

Cecilia,-Lise-lott,-Moamera.jpg

'Tre glada pristagare: Cecilia Colmet, Lise-lott Rödlund Böckert och Moamera Ramic

Anette Länn.png        Karin Jannesson.png

Anette Länn                                            Karin Janneson