Socialstyrelsens rapport visar – cancerrehabiliteringen behöver förbättras

Sidan publicerades 9 juni 2022

För första gången har svensk cancerrehabilitering följts av Socialstyrelsen och det finns flera förbättringar som bör göras. Socialstyrelsens rapport pekar på stora lokala skillnader när det gäller möjligheten till rehabilitering för patienter med cancer inom vissa regioner.

Socialstyrelsen föreslår i rapporten bland annat en förstärkt regional och kommunal styrning utifrån det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Myndigheten vill se att vårdgivare i större utsträckning än idag uppdaterar rehabiliteringsplanen tillsammans med patienten. Även närstående behöver involveras i vården i den mån patientsekretessen tillåter.
Vid övergångar mellan olika vårdgivare behöver dessutom hälso- och sjukvården skapa en tydligare ansvarsfördelning och ändamålsenliga kommunikationsvägar kring patientens rehabilitering.

Socialstyrelsen lyfter också fram vikten av att rehabiliteringen behöver inriktas på hur patienten kan få en hållbar livssituation och återgång till eller ingång i arbete eller annan sysselsättning.

– Det råder en samstämmighet om vad som ska göras utifrån vårdprogrammet för Cancerrehabilitering vilket bekräftas i Socialstyrelsens rapport. Nu är tid för implementering i regionerna där lokala handlingsplaner blir avgörande för hur tidiga och återkommande insatser kommer patienten till del. RCC kan på många sätt agera stöd i arbetet med implementering genom identifiering av förbättringsområden med hjälp av checklistor, utbildningar och så vidare och vi har gärna en regional dialog kring detta, säger Heléne Öberg, ordförande nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering, RCC.

 

Rehabilitering för personer med cancer behöver förbättras, Socialstyrelsen

Cancerrehabilitering, förslag till utveckling, pdf

Idégenerering för förbättrad cancerrehabilitering, pdf