Informationsfilmer om levnadsvanor som minskar risken för cancer – kunskapspåfyllnad för och av professionen

Sidan publicerades 7 juni 2022

Tidigare i våras presenterades en Novusundersökning om primärvårdens kunskapsläge, attityder och förutsättningarför arbetet kring levnadsvanor kopplade till cancer, som bland andra RCC och Cancerfonden tagit initiativ till.

Den visade bland annat att tre av fyra läkare och sjuksköterskor i primärvården vill arbeta mer med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Samtidigt visar den att en majoritet (57%) av primärvårdspersonalen inte känner till den europeiska kodexen mot cancer som ger tydliga riktlinjer kring levnadsvanor och andra faktorer för att minska risken för cancer.

Som ett led i att öka kunskapen kring levnadsvanornas betydelse för primär cancerprevention har RCC tillsammans med Cancerfonden, Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund tagit fram korta informationsfilmer riktade till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården för kunskapspåfyllnad. De levnadsvanor som lyfts upp är i filmerna är tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet, matvanor, hälsosam vikt och solvanor.

Arbetet har delvis tagits fram med hjälp av Socialstyrelsens stöd för implementeringen av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

Här finns informationsfilmerna