Det nationella vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Sidan publicerades 23 juni 2022

Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2022 genomgått en uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 21 juni 2022.

Akut myeloisk leukemi (AML) är en cancersjukdom som utgår från benmärgens blodbildande celler. I Sverige insjuknar varje år cirka 350 vuxna personer (18 år och äldre) med AML. Vårdprogrammet gäller för alla patienter med AML som är 18 år eller äldre. Det gäller även för patienter med akut promyelocytleukemi (APL) och för dem med myelosarkom (”lokaliserad AML”).

De viktigaste förändringarna i vårdprogrammet jämfört med föregående version (juni 2021) är följande:

  • Rekommendation om att överväga behandling med venetoklax i kombination med azacitidin som primärbehandling till patienter där remissionsinducerande kombinationskemoterapi är olämplig.
  • Rekommendationerna gällande MRD-diagnostik har uppdaterats och samlats i ett eget kapitel. I detta finns nu även riktlinjer för MRD-uppföljning efter allo-hSCT
  • Rekommendation om att ge sorafenib som underhållsbehandling efter allo-hSCT hos patienter med FLT3pos AML
  • Ett flertal nya kvalitetsindikatorer avsedda att utvärderas inom ramen för det nationella kvalitetsregistret för AML

Nationellt vårdprogram AML, Kunskapsbanken