Kommenterar till cancerfondens pressmeddelande om väntetiderna i cancervården

Sidan publicerades 4 juli 2022

Cancerfonden har uppmärksammat att väntetiderna i cancervården är för långa, och endast har förbättras marginellt under de år som SVF-satsningen har pågått. Regionala cancercentrum i samverkan, RCC håller med om att väntetiderna fortfarande är oacceptabelt långa i Sverige och att vi fortfarande har en lång väg kvar innan vården är jämlik.

SVF arbetet har pågått sedan 2015 och RCC i samverkan kan liksom Cancerfonden konstatera att väntetiderna inte har minskat i den takt som hade varit önskvärt.

Tyvärr har väntetiderna i svensk sjukvård generellt försämrats under de senaste åren och pandemin har accelererat den utvecklingen. Cancervården är beroende av en välfungerande sjukvård i stort.

– Det här är en del i förklaringen varför väntetiderna inte har minskat. Tack vare satsningen på SVF kan man dock konstatera att vi inte sett samma försämring av väntetiderna som övrig vård, säger Helena Brändström SKRs samordnare för standardiserade vårdförlopp, SVF.

Att vi inte ser en försämring är en klen tröst och RCC kan på samma sätt som Cancerfonden konstatera att vi inte alls är i mål och att vi måste fortsätta att arbeta långsiktigt med frågorna.

– Vi har mycket bra medicinska resultat i Sverige och bland den bästa överlevnaden inom cancer i Europa. Men en bra cancervård handlar inte bara om överlevnad, långa väntetider i ovisshet är en mycket stor psykologisk påfrestning för många patienter säger Helena Brändström.

Trots resultatet vad gäller väntetidsmålet är vi övertygade om att SVF-satsningen är ett mycket bra verktyg för att förbättra vården för cancerpatienterna. Målet att minst 70% av alla cancerpatienter ska utredas i ett SVF klarar nästan alla regioner idag. De flesta ligger över eller mycket nära 70%, förutom region Norrbotten.

– Det är en förutsättning för att patienter utreds på ett jämlikt sätt och att man följer nationella vårdprogram. Det är också en förutsättning för en likvärdig bedömning av vilka alarmsymtom och fynd som ger en välgrundad misstanke om cancer som ska utredas mycket skyndsamt i vården. Det minskar risken för att man gör olika bedömningar av cancermisstanken beroende på var man söker.

– Sedan införandet av (SVF) har patienternas upplevelser av SVF följts upp via enkäter. Enkätsvaren visar att patienternas upplevelser av SVF kontinuerligt förbättrats under satsningen. Även om förbättringarna i vissa fall är siffermässigt små så visar de på ett kontinuerligt förbättringsarbete inom vården, fortsätter Helena Brändström.

Tack vare SVF-satsningen har vi fått en gemensam måttstock och en möjlighet att jämföra väntetider på nationell nivå, det fanns inte innan.

För att komma till rätta med väntetiderna behövs ett uthålligt arbete. Det största problemet just nu är framför allt bristen på sjuksköterskor, läkare och annan personal, något som gäller ett flertal områden inom cancervården.

– Det finns inget som tyder på att vi ska kunna hitta någon snabb och enkel lösning på bemanningsfrågan. Här måste alla nivåer hjälpas åt för att vi ska kunna göra prioriteringar och förbättringar så att cancervården förstärks.

– Ett ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan regioner och med våra nordiska grannländer är också ett steg på vägen mot en bättre cancervård, avslutar Helena Brändström.

RCC redovisar kontinuerligt väntetider för SVF, antal personer som utreds inom SVF och patienternas upplevelser av SVF. RCC publicerar också varje år en årsrapport.

Cancerfondens pressmeddelande: Sverige långt ifrån målen för väntetider inom cancervården

Statistik om standardiserade vårdförlopp

Kortare väntetider i cancervården – status för inklusions- och ledtidsmål i SVF (pdf, nytt fönster)