Ny Covid-rapport: Begränsad påverkan på utredning och behandling

Sidan publicerades 28 januari 2022

Idag publicerar RCC i samverkan en ny rapport som speglar utvecklingen inom vården av lungcancer och tjock- och ändtarmscancer under det första pandemiåret 2020. Rapporten bygger på data från de nationella kvalitetsregistren för lungcancer respektive tjock- och ändtarmscancer.

Bland resultaten kan nämnas att nedgången i antal nationellt rapporterade lungcancerfall var 3,9 % under helåret 2020 jämfört med genomsnittet för åren 2017–2019. Motsvarande nedgång för tjock- och ändtarmscancer var marginell, 0.6 %.

– Rapporten är inriktad på att beskriva eventuella skillnader i diagnostik och behandling. Trots en hårt belastad sjukvård under 2020 pekar resultaten på att nydiagnostiserade patienter under pandemin utretts och fått vård och behandling enligt gällande riktlinjer, säger en av rapportens författare tillika verksamhetschef vid RCC Mellansverige Johan Ahlgren.

Separata data gällande standardiserade vårdförlopp (SVF) har tidigare också visat på oförändrade eller minskade väntetider under 2020. Inga skillnader mellan kvinnor och män kunde påvisas.

I rapporten har man även tittat på om individer som fått sin cancerdiagnos fördröjd i samband med coronapandemin har diagnosticerats med mer framskriden cancer på grund av att det tagit längre tid att ställa diagnosen. Det skulle i så fall leda till en uppgång av en större andel mer avancerade tumörer i slutet på år 2020.

– När det gäller lungcancer finns inga sådana tecken. För cancer i tjock- och ändtarm kan man notera en uppgång av andelen i stadium 4, medan stadium 1–3 var oförändrade. Uppgången är märkbar under hela året och inte begränsad till den senare delen av 2020. Det går inte att utesluta att uppgången delvis kan bero på fördröjd diagnos på grund av coronapandemin, säger Johan Ahlgren.

Pandemins påverkan har varit begränsad

Hur prognosen för personer med lungcancer eller tjock- och ändtarmscancer kommer att påverkas är ännu inte klarlagt. En viss negativ effekt på överlevnad kan inte uteslutas och de aktuella grupperna med patienter som diagnosticerats med cancer under eller åren närmast efter pandemin kommer att följas upp framöver.

– Sammanfattningsvis kan rapporten anses ge stöd åt uppfattningen att coronapandemins påverkan på cancervården har varit begränsad, avslutar Johan Ahlgren.

Rapport: Covid-19-pandemins påverkan på diagnostik och behandling, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer (pdf, nytt fönster)