Checklista ska hjälpa att beakta patientperspektivet i vårdprogrammen

Sidan publicerades 25 januari 2022

RCC har i samverkan med företrädare i de sjukvårdsregionala patient- och närståenderåden tagit fram en checklista för patientperspektivet. Syftet med checklistan är att uppmana och underlätta för vårprogramgrupperna att beakta patientperspektivet i arbetet med nationella vårdprogram.

– För att utveckla sjukvård eller annan offentlig verksamhet är det viktigt att man efterhör erfarenheter av vårdtagaren och lyssnar på samt värderar uppgifterna i relation till tjänsternas, i det här fallet vårdprogrammens, utformning, säger Leif Eskelid, ledamot i patient- och närståenderådet vid RCC Syd.

Checklistan är ett resultat av en workshop där representanter från RCC och patient- och närståenderåden deltog. Syftet var att diskutera organisation och arbetsgång för framtagande av vårdprogram.

– För att utveckla vårdprogrammen behöver vi inhämta synpunkter och samverka med patient- och närståendeföreträdare inom RCC. Det här är ett sätt att med hjälp av aktiva företrädare belysa och fokusera på personcenterad vård, säger Christina Landegren, ordförande för den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan.

Hjälpmedel för vårdprogramgrupperna

Checklistan belyser vilken information som ur ett patientperspektiv bör finnas med i vårdprogrammen. Den fokuserar på områden som behöver uppmärksammas för att stärka psykosocialt omhändertagande, omvårdnad, rehabilitering och levnadsvanor.

– Jag vill understryka att de nationella vårdprogrammen inom cancervården är viktiga dokument som ger förutsättningar att jämlik och god vård uppnås för alla patienter. Vi har sett att det funnits brister vad gäller patient- och närståendeperspektivet och därför är det glädjande att checklistan nu har presenterats som ett stöd till vårdprogramgrupperna, säger Leif Andersson, ordförande i patient- och närståenderådet vid RCC Syd.

Checklistan kan ses som ett hjälpmedel för vårdprogramgrupperna i deras arbete och kan användas av både ordförande och patient- och närståendeföreträdare inom respektive vårdprogramgrupp.

– Patienten måste sättas i centrum och olika åtgärder utgå från patientens fysiska, psykiska och sociala förhållanden. Checklistan bör därför vara ett levande dokument som kan kompletteras och vid behov redovisas för professionen, avslutar Leif Eskelid.

Checklistan hittar du här:
Nationella vårdprogram cancer