Vårdprogrammet för Kronisk lymfatisk leukemi är uppdaterat

Sidan publicerades 25 januari 2022

Det nationella vårdprogrammet för Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har uppdaterats och fastställts av RCC i samverkan 2022-01-25.

Kronisk lymfatisk leukemi är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna. Data från det svenska nationella KLL-registret visar att cirka 550 - 600 personer insjuknar årligen i KLL i Sverige. Medianålder vid diagnos är 72 år. Cirka 25 procent av patienterna är yngre än 65 år vid diagnos och sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor.

Uppdateringar i senaste versionen av vårdprogrammet innehåller:

 • Kapitel 8
  4.4, vid behandling med BTK-hämmare och tecken till progress eller suboptimal respons under pågående behandling, kan analys med NGS av mutationer i generna för BTK och PLCG2 vara av värde. På motsvarande sätt, vid behandling med BCL2-hämmare och tecken till progress eller suboptimal respons under pågående behandling, kan analys med NGS av mutationer i BCL2-genen vara av värde.
 • Kapitel 10:
  1.1 rekommenderas venetoklax i kombination med obinutuzimab som ett behandlingsalternativ till patienter yngre är 65 år med samsjuklighet samt majoriteten av patienter över 65 år, oberoende mutationsstatus av IGHV-gen och utan del(17p)/TP53-mutation.
  1.2 rekommenderas nu förutom ibrutinib även akalabrutinib och venetoklax som behandlingsval till patienter som ska ges aktiv behandling vid del(17p)/TP53-mutation.
  3 har införts behandlingsöversikt vid relaps/refraktär KLL-behandling vid tidigare behandlingslinje med kemofri respektive kemoimmunterapi
 • Kapitel 11:
  4.3 har införts rekommendation för SARS-CoV-2-vaccinering, som helst bör göras innan behandlingsstart eller i remission. Sämre vaccinationssvar under eller efter behandling med BTK- och BCL-2 hämmare samt mest uttalat efter behandling med CD-20-antikropp.
 • Kapitel 12:
  2.2 beskrivs kardiovaskulära effekter av BTK-hämmare.
  2.3 beskrivs blödningsrubbningar som kan uppkomma vid behandling med BTK-hämmare.
 • Kapitel 13:
  ”Omvårdnad och rehabilitering”
 • Kapitel 14:
  ”Egenvård” har omarbetats för att kunna användas bättre vid den personcentrerade vården med individuell vårdplan.
 • I bilaga 3 med behandlingsregimer har länk till nationella regimbiblioteket tillagts.
 • I övrigt revidering av samtliga kapitel samt referenslista och bilagor.

Nationellt vårdprogram Kronisk lymfatisk leukemi, Kunskapsbanken