Nationella vårdprogram och patientinformation till Min vårdplan på remiss

Sidan publicerades 15 februari 2022

Idag går fyra nationella vårdprogram för cancer ut på remiss, liksom patientinformation till Min vårdplan för sex diagnoser.

Remissrundan är tre månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Vårdprogram på remiss

Min vårdplan på remiss

Reviderade dokument

  • Nationellt vårdprogram prostatacancer
  • Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi, AML
  • Nationellt vårdprogram malignt melanom
  • Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer
  • Patientinformation till Min vårdplan bröstcancer

Nya dokument

  • Patientinformation till Min vårdplan lungcancer
  • Patientinformation till Min vårdplan huvud- och halscancer
  • Patientinformation till Min vårdplan akut lymfatisk leukemi, ALL (för barn)
  • Patientinformation till Min vårdplan myelom
  • Patientinformation till Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. I denna remissrunda finns till exempel tre vårdriktlinjer för cancer i området kring ögonen, som är framtagna av NPO ögonsjukdomar.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningssystemet har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella kunskapsstöd publiceras. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Med anledning av pågående pandemi förlängs svarstiden för remissrundan från 2 till 3 månader.